: Íîâèÿò www.club9000.org  ( 11140 )

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • : 505
  • .
Íîâèÿò www.club9000.org
« -: 07/07/2009, 21:33 »
Õàðåñâà ëè Âè?
« : 07/07/2009, 22:11 velbon »

Hristo

 • Newbie
 • *
 • : 65
  • .
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #1 -: 08/07/2009, 09:59 »
À , áèâà. Ñàìî ôàêòà ÷å ñà íàïðàâåëè íÿêàêâà ïðîìÿíà å äîáúð. Âñå ïàê ïîâå÷åòî îò íàñ ãè ïîäêðåïÿìå  è äàâàìå ïàðè÷êè çà äà ñòàâàò íåùàòà òàì.

Óñïåøåíà äåí.

Hristo

 • Newbie
 • *
 • : 65
  • .
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #2 -: 08/07/2009, 10:07 »
å íå èì ðàáîòè òúðñåíå, ïî èìå ôèðìà.

Ïîçäðàâè

Six Sigma

 • Newbie
 • *
 • : 5
  • .
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #3 -: 09/07/2009, 00:50 »
Õàðåñâà ëè Âè?

è íà ìåíå ìè õàðåñâà  :) äîñòà îòäàâíà òðÿâáàøå äà ñòàíå òàÿ ïðîìÿíà

AQUA

 • Newbie
 • *
 • : 62
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #4 -: 09/07/2009, 13:42 »
Äà, è íà ìåí ìè õàðåñâà. Ìíîãî ïî-ìîäåðíà âèçèÿ. Îùå íå ñúì ñå ðàçõîäèëà èç íåãî äà ðàçãëåäàì èìà ëè íÿêàêâè ñúùåñòâåíè ïîäîáðåíèÿ. Äàíî è êàòî ôóíêöèÿ äà å ïîäîáðåí.

anla

 • Newbie
 • *
 • : 28
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #5 -: 12/07/2009, 23:00 »
oooo ìíîãî ìè õàðåñà 

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
Re: Íîâèÿò www.club9000.org
« #6 -: 15/07/2009, 08:46 »
Ïîëåçåí è ÍÎÂ! :)