: http://forum.slavibinev.com/index.php  ( 7636 )

iva

  • Sr. Member
  • ****
  • : 321
http://forum.slavibinev.com/index.php
« -: 01/12/2008, 12:34 »
Ôîðóìúò íà Ñëàâè Áèíåâ å îôîðìåí ïî ñúùèÿ íà÷èí êàòî Q-SISTEMS :o

Anonimen1

  • Sr. Member
  • ****
  • : 287
Re: http://forum.slavibinev.com/index.php
« #1 -: 01/12/2008, 13:12 »
Íå âèæäàì êîå òå øîêèðà ?!? Áðîÿò è íàèìåíîâàíèåòî íà äúñêèòå ñà àáñîëþòíî ðàçëè÷íè â äâàòà ôîðóìà :) . À àêî ãîâîðèø çà âèäà íà îáùèÿ èíòåðôåéñ - òî ñúùåñòâóâàò ñèãóðíî îùå õèëÿäè ôîðóìè èç íåòà - êîèòî èçãëåæäàò  ïî ïîäîáåí íà÷èí :) - ïðîñòî ñå ïîðàçõîäè ìàëêî.

Âèæ è òîâà: Simple Machines Forum — SMF in short — is a free, professional grade software package that allows you to set up your own online community within minutes...

Òàðàëåæúò å ïòèöà óïîðèòà... åäâà ñëåä êàòî ãî èçðèòàø - òîãàâà ïîëèòà!

iva

  • Sr. Member
  • ****
  • : 321
Re: http://forum.slavibinev.com/index.php
« #2 -: 01/12/2008, 13:19 »
Å-å-å-å, ÷àê ïúê è Ñëàâè Áèíåâ - íå î÷àêâàõ - ïðîñòî òîâà ìå èçíåíàäà ;)