: Ñúáîòà âå÷åð...  ( 9215 )

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Ñúáîòà âå÷åð...
« -: 22/11/2008, 21:40 »
À êàêâà ìóçèêà ñëóøàòå? Ñúáîòà âå÷åð, êðàé íà çëîáîäíåâíèòå òåìè.
Àç ñå çàðåæäàì ñ Black Ice è ðàçáèðà ñå è ñ íÿêîè ïî-ñòàðè ïàð÷åòà.

Ïðèÿòíà ñúáîòíà âå÷åð íà âñè÷êè.

bivsh

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 217
 • Ìèñëè ãëîáàëíî. Äåéñòâàé ëîêàëíî.
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #1 -: 22/11/2008, 21:44 »
ãëåäàì äåòñêàòà åâðîâèçèÿ
 

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #2 -: 23/11/2008, 17:57 »
Àìè ñíîùè ñå îïèòâàõ äà ðåëàêñèðàì ñëåä åäíî "êðàñèâî" è ìíîãî ñíåæíî ïúòóâàíå äî Ñîôèÿ â íàé-ãîëÿìàòà âèåëèöà è ïî íåïî÷èñòåíà ìàãèñòðàëà...
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #3 -: 23/11/2008, 23:40 »
À òîâà å îò ìåí çà íåäåë

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #4 -: 23/11/2008, 23:43 »
....ç  íåäåëÿ âå÷åð  :)
http://bgvip.tv/play.php?vid=27838

anla

 • Newbie
 • *
 • : 28
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #5 -: 24/11/2008, 20:42 »
Äî ÊÀÒß
http://www.bayanov.net/media/flash2part/?s=03
(í äÿâ ì ñå ä  èì ø ÷óâñòâî ç  õóìîð  ;)
÷åñòèò èìåí äåí, ñ ïîæåë íèå ç  çäð âå è êúñìåò, ïîñëó÷ é èìåííèÿ äåí

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Re: Ñúáîòà âå÷åð...
« #6 -: 25/11/2008, 17:33 »
Áëàãîäàðÿ :)