: ÏÐÅÌÅÑÒÅÍÎ: Ñîôòóåð çà êà÷åñòâåí êîíòðîë  ( 3149 )

San Antonio

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • : 237
Òàçè òåìà å ïðåìåñòåíà â [ÐÅÑÓÐÑÈ].

[Ñîôòóåð], çàùîòî ñìÿòàì, ÷å òàì å ïî-ïîäõîäÿùîòî ìÿñòî íà òåìàòà.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz