: Ïðåäñòàâÿíå  ( 28906 )

DanielZ

  • Newbie
  • *
  • : 1
Ïðåäñòàâÿíå
« -: 09/05/2008, 01:48 »
Åòî åäíî ïðåäëîæåíèå - ðåãèñòðèðàõ ñå ïðåäè ìàëêî è íå âèäÿõ äà èìà òåìà îò ðîäà íà òîâà íîâèòå ÷ëåíîâå äà ñå ïðåäñòàâÿò - èìå, äëúæíîñò, ñòàæ, êàêâî ìèñëÿò çà åäè êàêâî ñè è ò.í. Òîâà ãî âèäÿõ â åäèí ôîðóì çà êà÷åñòâî íà àíãëèéñêè, êîéòî ïîëçâàì åæåäíåâíî.

 ;D
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work."                                                                                                                 
- Thomas Edison