: FMEA è HACCP  ( 8405 )

San Antonio

  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • : 237
Re: FMEA и HACCP
« #15 -: 24/03/2008, 01:59 »
И така не стана, но ти го изпратих на мейла.
« : 24/03/2008, 09:59 San Antonio »
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Marcii

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • : 686
    • .
Re: FMEA è HACCP
« #16 -: 24/03/2008, 14:02 »
Åòî ãî ñðàâíåíèåòî íà San Antonio, Çà êîåòî áëàãîäàðÿ.

Ñàí, êîãàòî ñå êà÷à íåùî òðÿáâà äà ñå âíèìàâà èìåòî íà ôàéëà äà å èçïèñàíî èçöÿëî íà ëàòèíèöà, ñ ìàëêè áóêâè è äà íÿìà ñâîáîäíè øïàöèè.
« : 24/03/2008, 14:06 Marcii »