: EN ïðè ISO 9001:2000  ( 12742 )

Hristo

 • Newbie
 • *
 • : 65
  • .
EN ïðè ISO 9001:2000
« -: 09/10/2007, 09:14 »
Çäðàâåéòå

Íÿêîé ìîæå ëè äà ìè êàæå êàêâî çíà÷è EN ïðè ÁÄÑ EN ISO 9001:2001?
Çíà÷åíèåòî ìó å åâðî íîðìà íî .....? ???

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Re: EN ïðè ISO 9001:2000
« #1 -: 09/10/2007, 09:54 »
CEN ---> EN

CEN
Comité Européen de Normalisation
Åâðîïåéñêè êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ ,
European Committee for Standardization.

äðóãî îçíà÷åíèå êîåòî ñå ïîëçâà ïðè ñòàíäàðòè íà CEN e HD - õàðìîíèçèðàí ñòàíäàðò
« : 09/10/2007, 10:10 Marcii »

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • : 505
  • .
Re: EN ïðè ISO 9001:2000
« #2 -: 09/10/2007, 12:59 »
 îôèöèàëíîòî èçäàíèå íà 9001 èìà ïî÷òè 2 ñòðàíèöè Ïðåäãîâîð íà CEN. Òàì ïî÷òè âñè÷êî ñè ïèøå. À êàêâî å CEN è EN - ñèãóðíî â íåòà èìà êúì 1 450 385 ñòðàíèöè.

Ñúâñåì íàêðàòêî - EN â EN ISO 9001 å òîâà, êîåòî å ÁÄÑ â ÁÄÑ EN ISO 9001. Êîëêîòî ïî-íàëÿâî îò íîìåðà íà ñòàíäàðòà îòèâàø, òîëêîâà ïîâå÷å ñå ñòåñíÿâà ãåîãðàôñêèÿò îáõâàò.
Íàïðèìåð ÑÁÁ ÁÄÑ EN ISO 9001  - êúäåòî ÑÁÁ îçíà÷àâà "Ñòàíäàðò íà Áàòå Áîéêî" è äåéñòâà íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà Ñîôèÿ.

Ïîçäðàâè
« : 10/10/2007, 16:59 velbon »

Hristo

 • Newbie
 • *
 • : 65
  • .
Re: EN ïðè ISO 9001:2000
« #3 -: 10/10/2007, 16:14 »
ÀÕÀ Ìåðñè ;D

ozikani

Re: EN ïðè ISO 9001:2000
« #4 -: 10/10/2007, 17:11 »
Velbon-e, òîâà çà áàòå Áîéêî ìå ðàçáè ïðîñòî...  ;D ;D

expert_1

 • Newbie
 • *
 • : 60
Re: EN ïðè ISO 9001:2000
« #5 -: 15/11/2008, 23:56 »
Â÷åðà, 14.11.2008 ãîä., ISO èçäàäå îôèöèàëíî ISO 9001:2008.
×åñòèòî! Ïàê òðÿáâà äà ñå ÷åòå.