: îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè  ( 24474 )

dsimeonov

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
ÌÎëÿ ñïîäåëåòå â øèòå âïå÷ òëåíèÿ îò êóðñîâå ç  îáó÷åíèå í  âîäåùè îäèòîðè, îðã íèçèð íè îò ð çëè÷íè îðã íèç öèè. Ïðåäñòîè ìè ò êîâ  îáó÷åíèå è èñê ì ä  í ïð âÿ ïðåöåíê  îò â øèòå ìíåíèÿ.

Ãë ñ í ðîäåí - ãë ñ áîæè

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
Äîñåãà íå ñúì ÷óâàëà çà îáó÷åíèå íà âîäåùè îäèòîðè - íà âúòðåøíè  - äà, íî íà âîäåùè - íå. Êóðñîâåòå ñà çà âúòðåøíè îäèòîðè è òðÿáâà äà èìà íÿêîëêî âúâ ôèðìàòà, çà äà ìîæå äà ñå ñìåíÿò è êîãàòî ñå ïðàâè îäèò ñå èçáèðà åäèí îò òÿõ çà âîäåù.

dsimeonov

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
èìà. èìà- TUV Rheinland bg íàïðèìåð...

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
äà áå, âÿðíî ÷å èìàëî, àìà êîé äà ïîãëåäíå...ìîæå è àç äà ñè ïîìèñëÿ çà åäèí òàêúâ êóðñ ïî - íàòàòúê

Àíîíèìåí

õàéäå çàåäíî òîãàâà. Ìîæå è äà íå å â TUV..

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
àç ùå ñè ãî âêëþ÷à â ïðîãðàìàòà êàòî çàÿâêà çà îáó÷åíèå çà 2005-òà. Òàêà ÷å àêî ìîæåø äà ÷àêàø äî äîãîäèíà ïðåç ïðîëåòòà íÿìàì íèùî ïðîòèâ.

p.venkov

Ïîòúðñåòå Êþ Åé Ñè ìèñëÿ, ÷å èì  ò êúâ êóðñ,   ïðåïîä â òåëèòå ñ  ñòð õîòíè .

Sartorius

 • Newbie
 • *
 • : 48
Ìèñëÿ, ÷å òàì ïðîâåæäàò êóðñ çà Âúòðåøíè îäèòîðè, à òóê ñòàâà âúïðîñ çà âîäåùè

promark

 • Newbie
 • *
 • : 1
  • ICQ Messenger - 68852017
  • http://www.eurox-bg.com
  • .
Moga da kaja samo che edni ot naj-dobre strukturiranite i naistina mnogo polezni kursove za vodeshti oditori sa na BVQI.

NelliTodorova

 • Newbie
 • *
 • : 1
Kurs za vode6ti oditori njama. Vode6t oditor e samo  kato terminologija. Vode6t oditor se nazna4ava samo pri provegdane na oditi vav dadena institucija. Toi sa6to trjabva da ima sertifikat za vatre6en oditor. Toi otgovarja za ostanalite oditori ot grupata. Izgotvja vaprosnika za odita, plana na odita i sled tova priklu4va odita obob6tavaiki ot4etie za provedenija odit. Saglasuva koregira6tite deistvija i sledi za srokovete za izpalnenie.

Sartorius

 • Newbie
 • *
 • : 48
îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
« #10 -: 31/01/2005, 18:04 »
stava vapros za LEAD AuDITOR (lead auditor - IRCA), struva mi se

Karolina

îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
« #11 -: 09/03/2005, 11:48 »
Toku sto razglejdah www.nab-bas.bg - BG slujba po akreditatzia, kadeto ima podrobni dokumenti kak mojech da stanech tehen vodest oditor i kakvo ozna4ava tova.

chloe

 • Newbie
 • *
 • : 38
  • ICQ Messenger - 288242457
  • .
îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
« #12 -: 11/03/2005, 09:28 »
LEAD AuDITOR (lead auditor - IRCA) - LRQA ïðåäëàãàò îáó÷åíèÿ ñúùî

bobbyvl

 • Newbie
 • *
 • : 7
îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
« #13 -: 24/06/2005, 21:00 »
Íàé-ãîëåìèÿò öåíòúð â Áúëãàðèÿ çà îáó÷åíèå íà âîäåùè îäèòîðè å òîçè íà ìóäè - ðåãèñòðèðàí å êúì IRCA è ïðåäëàãàò öåëîãîäèøíî òîï êóðñîâå çà âîäåùè îäèòîðè ïî âñè÷êè ñòàíäàðòè - ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2002, BS 7799-2:2002, HACCP, BRC, EurepGAP, IFS, COCERAL,
Âîäÿò âñè÷êî íà áúëãàðñêè ñ ìåæäóíàðîäíî ðåãèñòðèðàíè ïðåïîäàâàòåëè

adi

îáó÷åíèå çà âîäåùè îäèòîðè
« #14 -: 11/07/2005, 16:18 »
Ne gi slushajte!!! Moody sa go udarili na pecalbarstvo - kursovete im vece ne sa tova, koeto biaha