: AQAP  ( 7840 )

Sartorius

  • Newbie
  • *
  • : 48
AQAP
« -: 03/01/2005, 11:23 »
Ïðåäëàãàì äà ñå îòêðèå ôîðóì AQAP çà äèñêóñèè

petkok

AQAP
« #1 -: 11/01/2005, 17:07 »
Kakvo e tova "AQAP" ???
Shte opises li nakratko za kakvo stava duma ?

Sartorius

  • Newbie
  • *
  • : 48
AQAP
« #2 -: 14/01/2005, 16:25 »
Allied Quality Assurance Publications (AQAPs).
ïî-òî÷íî AQAPs ñåðèÿò  2000

åëåìåíò ðíî ê ç íî ISO 9000 í  NATO.
ç  ïîâå÷å èíôîðì öèÿ: http://www.nato.int/docu/standard.htm