: HACCP - ïðîôåñèîíàëíî è .... îòêðîâåíî.  ( 36129 )

Àíîíèìåí

Zdr. na vsi4ki veterinaren lekar sam raboteh v struktorite na DVSK i kontrolirah rabotata v predpriatie odovbeno sa isnsos sa EU saposnat sam dobre s Dobrite Proisvotstveni Praktiki (DPP) po nastoia6tem sam 4asno praktikuva6t i imam gelanie da rabotia v sferata na HACCP sistemite kato konsultant BIHTE LI MI POMOGNALI S SAVET?! kak da osa6testva tasi moia anbizia

Àíîíèìåí

Íà Neeli  îò 25.03.2005
Îáùî âçåòî ïðàâèëíî ñè ìå ðàçáðàëà, íî ùå ïîâòîïÿ îùå âåäíúæ, çà äà ñòàíå ïî-ÿñíî íà âñè÷êè. Îðãàíúò, êîéòî ùå êàæå äàëè â ïðåäïðèÿòèåòî å âíåäðåíà ñ-ìà çà ñàìîêîíòðîë å ÄÂÑÊ - âæ Çàêîíà çà õðàíèòå - òîé å ìåðîäàâíèÿò îðãàí â Áéëãàðèÿ ïî òîçè âúïðîñ.

Àíîíèìåí

Ïðåäñòàâè ñè, ÷å Llod, TÜV Nord/TÜV Rheinland etc. òå ñåðòèôèöèðà, êîåòî çíà÷è ÷å èìàø òàêàâà ñ-ìà (òîâà ñòðóâà åñòåñòâåíî ïàðè), íî ÄÂÑÊ êàæå, ÷å ñ-ìàòà òè å íåôåëíà, òîãàâà òè âñå åäíî íÿìàø ñåðòèôèêàò.

Àíîíèìåí

Ïðåäñòàâè ñè, ÷å Llod, TÜV Nord/TÜV Rheinland etc. òå ñåðòèôèöèðà, êîåòî çíà÷è ÷å èìàø òàêàâà ñ-ìà (òîâà ñòðóâà åñòåñòâåíî ïàðè), íî ÄÂÑÊ êàæå, ÷å ñ-ìàòà òè å íåôåëíà, òîãàâà òè âñå åäíî íÿìàø ñåðòèôèêàò.

Àíîíèìåí

Dimata, ñ êîå èçìåíåíèå íà Çàêîçà õðàíèòå - ùîòî òàêîâà íÿìà! Ïðèÿòåëè, íå ðàç÷èòàéòå íà ñëóõîâå, à ÷åòåòå çàêîíîâèòå, ïîäçàêîíîâèòå è àäìèíèñòðàòèâíèòå àêòîâå, êîèòî çàñÿãàò èíòåðåñóâàùàòà âè ìàòåðèÿ. Èçîáùî â òîçè ôîðóì ñúì èçíåíàäàí îò íåïîçíàâàíåòî íà çàêîíîâàòà óðåäáà îò õîðàòà, êîèòî îòãîâàðÿò çà âàæíè íåùà...

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Neeli, èçêëþ÷èòåëíî òðóäíî óñïÿâàì äà êà÷à íåùî âúâ ôîðóìà, çàòîâà ìè çàäàâàé âúïðîñèòå ñè íà
bkalinov@marh-bg.com
Ñ óäîâîáñòâèå ùå òè îòãîâîðÿ.
BORO
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Àíîíèìåí

niakoi moje li da raziasni za "darvoto na re6eniata"


Lora

Zdraveite  az sum menidjur v mesoprerabotvatelno predprijatie i se interesuvam ot tova kude da razbera kakvi sa to4nite iziskvania na evrop suiuz?

Lora

Prosto sum potresena ot razli4nite traktovki na DVSK doktorite v moia grad


Àíîíèìåí

vij naredbata za mesoprerabotka tam ima dostata4no

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Çà Ëîðà (è âñè÷êè îñòàíàëè, ðàçáèðà ñå)
Zdraveite az sum menidjur v mesoprerabotvatelno predprijatie i se interesuvam ot tova kude da razbera kakvi sa to4nite iziskvania na evrop suiuz?
Èçèñêâàíèÿòà çà õðàíèòå îò æèâîòèíñêè ïðîèçõîä ñà îïèñàíè â Ðåãëàìåíò 0853/29.04.2004, à çà âåòåðèíàðíîñàíèòàðíèÿ êîíòðîë íà ñúùèòå - Ðåãëàìåíò 0854/29.04.2004. Îáùèòå èçèñêâàíèÿ êúì õðàíèòå ñà îïèñàíè â Ðåãëàìåíò 0852/29.04.2004.
Çà ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè äàé àäðåñ.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Prosto sum potresena ot razli4nite traktovki na DVSK doktorite v moia grad
Òîâà å çàùîòî êîíñêèòå äîêòîðè ðàçáèðàò ñàìî è åäèíñòâåíî îò êîíñêèòå áîëåñòè, à ãè êàðàò äà ñúãëàñóâàò ñ-ìèòå çà ñàìîêîíòðîë (ñúãëàñíî ÷ë.  18 îò Çàêîíà çà õðàíèòå "        ×ë. 18. (1) (Èçì. - ÄÂ, áð. 102 îò 2003 ã.) Ïðîèçâîäèòåëèòå è òúðãîâöèòå âúâåæäàò è ïðèëàãàò ñèñòåìà çà îöåíêà íà îïàñíîñòèòå è çà êîíòðîë íà êðèòè÷íèòå òî÷êè çà ïðîèçâîäñòâî íà áåçîïàñíè õðàíè, ñúãëàñóâàíà ñ îðãàíèòå íà Äúðæàâíèÿ çäðàâåí êîíòðîë è Äúðæàâíèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðåí êîíòðîë.")
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ìîÿòà ïðàêòèêà ïîêàçâà, ÷å äúðæàâíèòå âåòåðèíàðíè ëåêàðè íÿìàò àáñîëþòíî íèêàêâà ïîäãîòîâêà äà îöåíÿâàò òàêèâà ñèñòåìè. Íî òîâà íÿìà äà ïðîäúëæè îùå äúëãî, çàùîòî ïðîâåðêèòå îò ÅÑ äîêàçàõà äåôèöèòà íà êâàëèôèêàöèÿ íà íàöèîíàëíèÿ íè êîíòðîëåí îðãàí. À â Ðåãëàìåíò 854 (âæ.ïî-ãîðå) Ïðèëîæåíèå ², Ðàçäåë ²²²,
ãëàâà ²V:  ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÀ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß,
A. ÄÚÐÆÀÂÍÈ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÈ ËÅÊÀÐÈ ñå êàçâà ñëåäíîòî:
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz