Автор Тема: БСА или БСДС (БСДАУ)?  (Прочетена 7447 пъти)

Анонимен

 • Гост
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« -: 19/07/2007, 21:17 »
Цитат от страницата на БСДС:
ОТНОСНО СФЕРАТА НА РАБОТА НА СЪВЕТА
ПРИЛАГАМЕ ПИСМОТО:
Препечатано от рубриката “Държавна политика" на “Строителство Градът", ЗО октомври - 5 ноември 2006 г.
Министерство на икономиката и енергетиката


София 1ООО, ул. “Славянска” № 8
Регистрационен индекс и дата 24-00-16/22.03.06

ДО
НАЧАЛНИКА НА ДНСК
Бул. "ХРИСТО БОТЕВ" 47
1606 СОФИЯ

На Ваш № СТ-3129-01-368/01.03.2006 г . 27-3-2006
Вх. № СТ-3129-04-2З0

Относно: Легитимността на извършваната контролна дейност от ………….., получило Атестат за акредитация от Български съвет за доброволна сертификация (БСДС) /сега Български съвет за доброволна акредитация и упълномощаване – Съвета/.

УВАЖАЕМИ Г-Н ……………………..,

Във връзка с Вашето писмо относно легитимността на извършваната от ………………. дейност изразяваме следното становище:

-  Изпълнителна Агенция “Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), чийто принципал е министъра на икономиката и енергетиката, е създадена с ПМС NQ 270/30.121999 г. и съгласно чл. 2 от "Закон за акредитацията, извършвана от Българска служба за акредитация" (обн. ДВ, бр. 100/13.12.2005 г.) е специализиран държавен: орган за акредитация на дейностите по изпитване, калибриране, сертификация на продукти, сертификация НА системи за управление, сертификация на персонал, както и на органи за контроли и проверяващи по околна среда. ИА "БСА" е членка на European co-operation for Accreditation, където членуват акредитационни организации на официално признати от правителствата на страните членки на ЕС и присъединилите се към тях. European co-operation for Accreditation е член на INTERNATIONAL ACCREDITАTION FORUM в световен acneкт. Агенцията извършва акредитация съгласно изискванията на съответните нормативни актове и национални стандарти от серията БДС ЕН (EN) 45000, БДС ЕН (EN) ISO/IEC 17000.

- Български съвет за доброволна, сертификация (БСДС) /сега Български съвет за доброволна акредитация и упълномощаване – Съвета/ е неправитепствена организация с нестопанска цел. Учредители на Съвета са Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), Българската стопанска камара, (БСК), Федерацията на потребителите в България (ФПБ) и Българската търговстко-промишлена палата (БТТП) От м. юли 2003 г. БСДС е член на ЕОТС - европейска организация за оценка на съответствието, създадена през 1990 Г. чрез меморандум З:3 разбирателство между Европейската комисия, ЕАСТ, СЕН и СЕНЕЛЕК. БСДС извършва акредитация съгласно изискванията на съответните нормативни актове и национални стандарти от серията БДС ЕН (EN) 45004, БДС ЕН (EN) 45011, БДС ЕН (EN) ISO/IEC 17020.

  - Акредитацията е доброволна и въпрос на избор на потребителя е дали да бъде сертифициран от акредитиран орган, както и от кого да бъде акредитиран сертифициращият го орган. Изключение правят случаите, където българското законодателство изисква акредитация от националния орган по акредитация и потребителят трябва да се съобразява с това. Към този момент такива разпоредби има в 3акона за защита на растенията, Закона за опазване на околната среда и Закона за храните.

- В разпоредбите на нормативните документи, издадени в съответствие с изискванията на Закона за Енергетиката от 2003 г. няма изрично изискване към субекта по контрол на различни показатели (електробезопасност, безопасност на труда, фактори на работната среда, ефективност и др.) при въвеждане В експлоатация на обекти, в които са изпълнени електрически, климатични и вентилационни инсталации, уредби и съоръжения.

В заключение на Вашето питане, служителите с контролни функции в ДНСК и нейните поделения могат да признаят валидните сертификати за акредитация на органите за контрол, издадени както от Изпълнителна Агенция “Българска служба за акредитация", така и от Български съвет за доброволна сертификация /сега Български съвет за доброволна акредитация и упълномощаване – Съвета/.

с уважение,
ЙОРДАН ДИМОВ
зам. министър

P.S.: Само, че Г-н зам. Министъра е забравил да спомене и закона за обществените поръчки (а заради него повечето клиенти правят исото). А в същото време вижте какво става в БСА:
Уважаеми заинтересовани от акредитацията страни,

На 28 и 29 март 2007 г. в Прага, Чехия, се проведе редовно заседание на Комитета по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация (EA MAC), на което беше взето решение статута на ИА „БСА” като страна по Многостранното споразумение на ЕА (EA MLA) за областите Сертификация на системи за управление на качеството (QMS) и Сертификация на персонал да бъде спрян за период от максимум 6 месеца, считано от датата на решението на ЕА МАС - 28.03.2007г.
Решението на Комитета беше взето въз основа на една от констатациите на екипа на ЕА, който извърши оценка на ИА „БСА” през м. февруари 2007г., а именно: Непълното прилагане на новия Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (ЗАИБСА, обн. ДВ, бр. 100/13.12.2005г., в сила от 14.01.2006г.) е причина агенцията да не е напълно активна, считано от 14.01.2006г. Тази констатация беше направена в резултат на установеното от екипа забавяне на разработването и приемането на изискваните от ЗАИБСА документи (Устройствен правилник на БСА, Процедури и правила за акредитация и др.), съответно до забавяне на процеса на конституиране на Съвет по акредитация и Комисия по възражения, както и на откриване на процедури за акредитация по подадени писма за намерения след влизане в сила на Закона.
Като следствие от взетото от ЕА МАС решение, предоставените от ИА „БСА” акредитации в шестмесечния период на спиране на статута й като страна по ЕА MLA на органи по сертификация на системи за управление на качеството (QMS) и органи по сертификация на персонал, не са в обхвата на MLA и нямат международно признание.
В тази връзка и в изпълнение на ЕА-2/02 Политика и процедури на ЕА за Многостранното споразумение, Анекс 8, т. 3, органите за оценка на съответствието, кандидати за акредитация се уведомяват, че при издаване от тях на сертификати под акредитацията на ИА „БСА”, не трябва да се прави позоваване на MLA и че не са под MLA.
Горното не се отнася за тези органи за оценка на съответствието, акредитирани преди влизане в сила на решението на ЕА МАС, т.е. за вече акредитираните от ИА „БСА” органи по сертификация на системи за управление на качеството и органи по сертификация на персонал няма последствия от взетото от ЕА МАС решение.

P.S.: И какво става сега-нито едните, нито другите! Ами давайте да правим "Български съвет "Q-systems" акредитация". И кои сертификатори, акредитирани от кои акредитационен орган да препоръчвам на клиентите. При всички положения не от български. Как да не се срамя, че съм българка аз неразумната "юродка"?

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 505
  • Профил
  • Ел. поща
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« Отговор #1 -: 20/07/2007, 00:04 »
Поздрави на колежката, качила горния текст.

Недей да се срамиш, няма смисъл. По-добре, да няма нито един.
Преди десетина години участвах в родилните мъки, завършили със спонтанен аборт, на първия наистина български опит за акредитиране на БГ сертифицираща организация, необвързана и неподчинена на корумпирани чиновници. Нищо не стана, въреки, че зад начинанието стояха пионерите на българската Кю Ем гилдия. Двама вече не са тук, бог да ги прости.
Дължавицата не беше дорасла и не стана. После се появи порнографията БСДС. Със Б отпред или без Б - чисто СДС. Поредната смешка ...

Скъпа колежке, не се чуди кого да препоръчваш на клиентите си. Има няколко, много малко на брой серт. органи, които и без БГ акредитацията си, са огледалото на бизнеса. Няма да пиша имена на сертификатори, но ще спомена двамата акредитатори, щото други няма!
UKAS на дейно величество и DAR на дойче-акредитиращото тяло. Останалото са реплики, бледи сенки и кавър-версии. Това е.
Поздрави за темата.

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 370
  • Профил
  • Ел. поща
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« Отговор #2 -: 20/07/2007, 01:48 »
Велбон, ама тези двама акредитатори не стават за моя случай.

"НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, УЧАСТВАЩИ В СХЕМАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
В сила от 30.01.2007 г. Приета с ПМС № 8 от 19.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2007г.
................

(2) След изготвянето на доклада по ал. 1 той подлежи на верификация съгласно изискванията на наредбата.
(3) Верифицираният доклад по ал. 2 на хартиен и електронен носител, придружен с подписано от верификационния орган копие на верификационен доклад, до 31 март на текущата година се представят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
......................
Чл. 10. Верификацията на докладите се извършва въз основа на писмен договор между оператора на инсталация, участващ в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, и верификационния орган.
.............
 
Глава четвърта.
АКРЕДИТАЦИЯ НА ВЕРИФИКАЦИОННИ ОРГАНИ
Чл. 26. (1) Верификационните органи се акредитират от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА") в съответствие с изискванията на наредбата, ISO 14064-3:2006, Ръководството за признаване на верификационните органи по Директива 2003/87/ЕС ЕА-6/03 на Европейската служба за акредитация и процедурата за акредитация, утвърдена от ИА "БСА".
.........
(3) Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните верификационни органи, списъкът на които се публикува на интернет страницата и в официалния бюлетин на ИА "БСА".
"

Не намирам информация по въпроса в сайта им, а ето вече половината година си отмина.  Някой да е срещал нещо по въпроса?

Анонимен

 • Гост
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« Отговор #3 -: 20/07/2007, 18:07 »
много просто
там е невероятен батак (в БСА) от който може и да не изплуват
пореден образец задържавата  "абсурдистан"

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 505
  • Профил
  • Ел. поща
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« Отговор #4 -: 20/07/2007, 18:54 »
Не съм ровил скоро из новите нормативни документи, но съм убеден, че има някаква международна спогодба за взаимно признаване на акредитациите, след влизането ни в Евро Съюза.

Ако БСА си трае щото не им изнася, това е друг разговор.
Юридически би трябвало да можеш да си доведеш акредитирани и компетентни хора от всяка държава на ЕС и да се признае работата им.

Да питаме Сан Антонио по въпроса, сигурен съм, че знае?

anarh

 • Гост
БСА или БСДС (БСДАУ)?
« Отговор #5 -: 01/08/2007, 13:03 »
velbon
за последто си прав може да ползваш всеки отвън, който е част от EA MLA
относно БСА - акредитацията им важи само у нас, докато не покрият критериите за MLA и не ги приемат.