: kakvo milite za kursovere za .....  ( 11443 )

Roj

  • Newbie
  • *
  • : 4
kakvo milite za kursovere za .....
« -: 20/08/2004, 11:32 »
kakvo milite za kursovere za vodeshti oditori na LRQA ?

KWON

kakvo milite za kursovere za .....
« #1 -: 08/10/2004, 14:45 »
Prisystvah na kurs za vatresnini oditori tam. Beshe organizirano prekrasno s izkluchitelno kompetenten vodesht. Predpolagam i za wodeshti oditori sa takiva.

Karolina

  • Newbie
  • *
  • : 1
kakvo milite za kursovere za .....
« #2 -: 09/03/2005, 12:26 »
Ðàáîòÿ â òúðãîâñêà ôèðìà âíîñèòåë íà ìàòåðèàëè îò ÅÑ. Èñêàì äà ïîâèøà êâàëèôèêàöèÿòà ñè, òúé êàòî ôèðìàòà âúçíàìåðÿâà âúâåäå ÑÓÊ. Êúäå áèõòå ìå ïîñúâåòâàëè äà ñå âêëþ÷à â êóðñîâå çà êîíñóëòàíò, âúòðåøåí îäèòîð, ò.í.

bobbyvl

  • Newbie
  • *
  • : 7
kakvo milite za kursovere za .....
« #3 -: 24/06/2005, 20:56 »
Íàé-ãîëåìèÿò öåíòúð çà îáó÷åíèå íà îäèòîðè å òîçè íà ìóäè - ðåãèñòðèðàí êúì èðêà è ïðåäëàãàò âñè÷êè îáó÷åíèÿ íà áúëãàðñêè ñ IRCA ðåãèñòðèðàíè ïðåïîäàâàòåëè, äðóãèòå ïðåäëàãàò êóðñîâå îò âðåìå íà âðåìå