: ISO/FDIS 10019:2004  ( 3627 )

Àíîíèìåí

ISO/FDIS 10019:2004
« -: 14/06/2007, 13:28 »
ISO/FDIS 10019:2004 - Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services - Íÿêîé èìà ëè òîçè ñòàíäàðò ?

Àíîíèìåí

ISO/FDIS 10019:2004
« #1 -: 14/06/2007, 14:26 »
Àìè äà... Ïðåäïîëàãàì ìíîãî îò íàñ ãî èìàò.

Àíîíèìåí

ISO/FDIS 10019:2004
« #2 -: 18/06/2007, 13:47 »
xa xa xa samo toi go niama