: òåðìîìåòðè  ( 2530 )

Àíîíèìåí

òåðìîìåòðè
« -: 12/06/2007, 14:43 »
Êúäå ìîãà äà çàêóïÿ òåðìîìåòðè çà ìåñî?

Àíîíèìåí

òåðìîìåòðè
« #1 -: 12/06/2007, 21:50 »
Òàì êúäåòî ïðîäàâàò òåðìîìåòðè çà áîçà

Àíîíèìåí

òåðìîìåòðè
« #2 -: 12/06/2007, 22:30 »
Firma "Valerus"-namira se pri izpisvane v google.