: à íåùî íàäîìíî íÿêîé äà ïðåäëàãà?  ( 13838 )

Àíîíèìåí

à íåùî íàäîìíî íÿêîé äà ïðåäëàãà?

Àíîíèìåí

Îáàäè ñå íà åâðîïååöà, òîé ìîæå äà òè ïðåäëîæè.

Àíîíèìåí

ìîæå è äà ìîæå à?

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Special instructions for home workers

Put the mouse at the beginning of what you want to copy and click the left mouse button, holding it down while you drag over the section.

Drag across or down. At the end of what you want copied, let go of the mouse button.

What you want to copy should be highlighted!

(If you goof, click the mouse button once to unhighlight, then start over.)
While it's highlighted, hold down the Ctrl key and hit the letter "c". This copies the highlighted part to an invisible clipboard.

Now go to where you want to paste it. Put the cursor on that spot by clicking the left mouse button once. Now hold down the Ctrl key and hit the letter "v" to paste what you copied.

If you want to move text from one place to another, highlight the text then hold down the Ctrl key and hit the letter "x". Click on the place you want to move it to, hold down the Ctrl key and hit the letter "v" to paste it in the new place.
(This cuts it from the original place, copies it to the invisible clipboard and then pastes it in the new place.)

Now you know how to copy and paste!!!!!

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • : 505
  • .
Ïîçäðàâè Marcii,

Íàé-ñâåæèÿ è èíòåëèãåíòåí îòãîâîð íà òàêúâ âúïðîñ íàïîñëåäúê ...

Àíîíèìåí

az puk ne vijdam kvo mu e svejoto.mislq 4e e nai-tupiq

Àíîíèìåí

6to ne go kaje6 otkrito?

Àíîíèìåí

kvo zna4i otkrito?

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
Äà êàæåø êîé ñè , îò êúäå èäâàø è çà êàêâî ñå áîðèø.

Àíîíèìåí

idvam ot lunata i se borq za shisharki

Àíîíèìåí

Vyemi togava 2ß3 shisharki yatakni si gi i mlakni shtoto smu6tava6 mirnoto ob6twstvo!

Àíîíèìåí

oooo tova li e mirno obshtestvo?