: svetovna statistika za sertificiranite firmi  ( 13539 )

joiv57

Spesno se nujdaya ot aktualna statistika

petko

svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #1 -: 26/04/2004, 19:53 »
svetovna statistika za sertificiranite firmi
Taka kakto si go formuliral samniavam se che ste namerish nesto.
Az i v ramkite na BG se samniavam che ima pulna takava.

Àíîíèìåí

svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #2 -: 18/05/2004, 08:35 »
Ç ùî íå ïîãëåäíåø í   äðåñ:
http://www.club9000.org/
Ïîíå ç  BG ôèðìè ìîæå ä  òè ñâúðøè äîáð  ð áîò 

Àíîíèìåí

svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #3 -: 19/05/2004, 13:36 »
Ñâåòîâí ò  ñò òèñòèê  ç  ÑÓÊ è ÑÓÎÑ å í  ñ éò  í  Ìåæäóí ðîäí ò  îðã íèç öèÿ ïî ñò íä ðòèç öèÿ - www.iso.ch.
Í äÿâ ì ñå ä  ñúì ïîëåçåí.

ZHIVKO

svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #4 -: 14/07/2004, 10:04 »
ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÍÀÌÅÐÈ ÈÍÔÎ ÇÀ ÑÅÐÒÈÔ ÔÈÐÌÈ Â ÁÃ ÍÀ ÑÀÈÒÎÂÅÒÅ ÍÀ BVQI I LOYD

chloe

 • Newbie
 • *
 • : 38
  • ICQ Messenger - 288242457
  • .
svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #5 -: 15/07/2004, 12:18 »
a koi e saita na BG ofis na LLoyds ? razbrah 4e e praven takyvm, no ne go namerih

the_chosen_one

 • Newbie
 • *
 • : 5
Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #6 -: 24/12/2008, 15:36 »
Za statistika ako stava suma ima dokument ISO Survey - pravi se vsiaka godina. BDS vaznameriavat da go razprostraniavat bezplatno.

anla

 • Newbie
 • *
 • : 28
Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #7 -: 28/12/2008, 00:04 »
Àìà êàêâî ñòàâà òóê?  ??? ??? ??? Ãîâîðèì çà âîäåùè îäèòîðè, îäèòîðè, êîíñóëòàíòè- õîðà, êîèòî áè òðÿáâàëî äà ðàçðàáîòâàò è ïðåãëåæäàò äîêóìåíòàöèÿ. À ÷ëåíîâåòå íà ôîðóìà âå÷å ìàñîâî ïèøàò íà øëüîêàâèöà ??? ??? ??? Íÿìà ëè êîé äà ñå íàìåñè?
"Îîî íåðàçóìíè þðäå ïîðàäè ÷òî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áîëãàðèí" !!! èëè ìîæå áè íå ñè ñè êèðèëèçèðàë êîìïà?

expert_1

 • Newbie
 • *
 • : 60
Re: svetovna statistika za sertificiranite firmi
« #8 -: 03/01/2009, 23:43 »
Ïðèâåòè çà âñè÷êè,
[b]Íîâà ãîäèíà - íîâ êúñìåò, íîâè óñïåõè è ìíîãî ëþáîâ (êúì áëèæíèÿ, êúì ðàáîòàòà, êúì ïðèðîäàòà, êúì ....âñè÷êè è âñè÷êî)[/b][/color]
Ñúæàëÿâàì - ïîæåëàíèÿòà òðÿáâàøå äà ñà íà äðóãî ìÿñòî, àìà êúäåòî è äà ñà, ñà îò ñúðöå.
Èñêà ìè ñå äà äîïúëíÿ - ISO Survey íå å äîêóìåò. Òîâà å ÷àñò îò äåéíîñòòà íà ISO, ñâúðçàíà ñ äàííè çà ïðèëàãàíåòî íà ñòàíäàðòèòå (è ïî-ñïåöèàëíî ñòàíäàðòèòå çà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå). Äàííèòå ñå ñúáðàò îò îòäåëíèòå ñòðàíè ÷ðåç îðãàíèçàöèèòå ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ.
Ó íàñ òåçè äàííè âèíàãè ñà íåèñòèíñêè. Çàùî? Àìè çàùîòî ñåðòèôèêàöèîííèòå îðãàíèçàöèè íå æåëàÿò äà èçïúëíÿâàò èçèêâàíèÿòà íà ñòàíäàðòà 17021 - äà ïîääúðæàò îáùîäîñòúïåí ðåãèñòúð íà ñåðòèôèöèðàíèòå îðãàíèçàöèè. È òî â ïîäîáíîñòè - ïî âèäîâå ôèðìè, ïî áðîé íà ôèëèàëèòå, ïî êîé ñòàíäàðò çà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå è ò.í.
Êëóá 9000 îáîáùàâà òîâà, êîåòî ñà ìó ïîäàëè, íî òîâà íå å öÿëàòà èíôîðìàöèÿ.