: 2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?  ( 22154 )

bivsh

2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #30 -: 05/04/2007, 14:14 »
interesno na kakav ezik shte pishesh isoto- na balgarski/angliiski/rumanski

AQUA

 • Newbie
 • *
 • : 62
2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #31 -: 05/04/2007, 15:31 »
Âåðîÿòíî ùå òðÿáâà äà å íà äâàòà ïàðàëåëíî, êàòî äîãîâîðèòå. Çàùîòî ôèðìàòà å ðóìúíñêî-áúëãàðñêà ñ ðåãèñòðàöèÿ â Ðóìúíèÿ. Ùå íàìåðèì íà÷èí äà ãî ïðåâåäåì.

áèâø

2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #32 -: 05/04/2007, 15:42 »
èñêàé íÿêîÿ êîìàíäèðîâêà äî  ðóìúíèÿ. íàâðåìåòî ìîé ïîçíàò ïðåâîäà÷ ñ íåìñêè ïðåâåë äîñëîâíî 50õåðöà íà 50 ñúðöà. çà ìàøèíîñòðîèòåëíî ïðåäïðèÿòèå ñòàâà íà âúïðîñ.

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • : 370
  • .
2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #33 -: 05/04/2007, 17:33 »
ùå í ó÷èø ðóìúíñêè ïîíå )))
Ï ð ëåëíî í  äâ  åçèê  ñå ïð âè è â òóê øíè ôèðìè ñ ÷óæäî âèñøå ðúêîâîäñòâî, äîðè ç  ä  ð çáèð ò ç ïèñèòå âñè÷êè êîëíîêè ñ  í  äâ  åçèê  - áúëã./  íãë.

ozika

2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #34 -: 10/04/2007, 17:34 »
Åé òîâ  ä  íå ôèðì ò  ç  ì ðã ðèí ? Ì ò ï áå Óèëè.

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • : 370
  • .
2- ôèðìè - 1 ñèñòåìà?
« #35 -: 10/04/2007, 18:28 »
)))))))))