: Íîâà÷êà  ( 47194 )

petko

Íîâà÷êà
« #15 -: 27/05/2004, 16:21 »
Ïîïèò é ïðè Moody (http://www.moody.bg/  ). Ìèñëÿ ÷å èì ò íÿê êúâ êóðñ äðóãèÿ ìåñåö (þíè).

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #16 -: 27/05/2004, 16:41 »
Blagodaria, Petko!
Vednaga se razhodih. Ustanoviavam, che te mogat da izvarshvat odita i na chujd ezik po jelanie. Tova ni zasiaga osobeno, zashtoto firmata ne e balgarska. 10x

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #17 -: 28/05/2004, 16:06 »
Molia Vi, kajete mi neshto za programata ISOsystemPlus!

d_ros

Íîâà÷êà
« #18 -: 31/05/2004, 11:21 »
Radvam se 4e si se razhodila do tam,no vse pak nali ne e vajno samo da ti izvar6at odit a i da go napraviat ka4estveno i profesionalno,nali?

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #19 -: 31/05/2004, 11:27 »
Kakvo namekvash? Az za odita vsashnost oshte ne mislia, iskam da posetia obuchenie, a odita moje i ot druga firma da se izvarshva, ne sme reshili oshte.

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #20 -: 31/05/2004, 11:28 »
i ti zashto ne mi pishesh da mi razkajesh za TUEV, kakto si mi obeshtal, d_ros?

d_ros

Íîâà÷êà
« #21 -: 31/05/2004, 11:35 »
Ami ne biah v stranata edna sedmica i za tova niamah vreme no tezi kursove za koito ti govoria sa naistina mnogo dobre napraveno.Vse pak mi pi6i kavo to4no iska6 da nau4i6 ot edin takav kurs?

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #22 -: 31/05/2004, 11:44 »
Ne znam, kakvo iskam da naucha. Zatova iskam i da hodia na kurs predi da sme zapochnali.

edna

 • Newbie
 • *
 • : 15
Íîâà÷êà
« #23 -: 07/06/2004, 14:40 »
Èìà íîâà êíèãà ïî âúïðîñèòå íà êà÷åñòâîòî! Àêî ñå èíòåðåñóâàòå, ìîæåòå äà âèäèòå äàííèòå è òóê âúâ ôîðóìà â ðàçäåë ðåñóðñè/êíèãè.

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
Íîâà÷êà
« #24 -: 07/08/2004, 14:45 »
Çäðàâåéòå. Èìà ëè íÿêîé îò âàñ, êîéòî å Óïúëíîìîùåí ïðåäñòàâèòåë íà ðúêîâîäñòâîòî ïî êà÷åñòâî. Ìîëÿ íåêà ìè ïèøå íà e-mail  ralevi@abv.bg . Ùå ñå ðàäâàì äà îáìåíèì îïèò è ìíåíèÿ.

Roj

 • Newbie
 • *
 • : 4
Íîâà÷êà
« #25 -: 20/08/2004, 11:50 »
dobre de koi ot vas prepory4va kursovete v LRQA?

Roj

 • Newbie
 • *
 • : 4
Íîâà÷êà
« #26 -: 20/08/2004, 11:57 »
nqkoi zapoznat li e s kursovete v TUV? kakvo se iziskva da pritejava kandidat kursiata kakvi dokumenti? iziskva li se ezik staj i kakyv ezik i kolko staj, razbira se i v kakva nasoka da e stajyt?

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
Íîâà÷êà
« #27 -: 21/08/2004, 13:36 »
Ìîæå ëè íÿêîé äà ïîñî÷è êàêâè òðóäíîñòè ñå ñðåùàò âúâ ôèðìàòà ìó ïðè âíåäðÿâàíå íà ÑÓÊ? Íÿêîé îò âàñ çàíèìàâàë ëè ñå å ñ öåëèÿ ïðîöåñ íà ðàçðàáîòâàíå, âíåäðÿâàíå è ñåðòèôèöèðàíå íà ÑÓÊ?Èíòåðåñóâàì ñå êàê ìèíàâà ñåðòèôèêàöèîííèÿ îäèò, òàêúâ ïðåäñòîè âúâ ôèðìàòà, â êîÿòî ðàáîòÿ.

Àíîíèìåí

Íîâà÷êà
« #28 -: 31/08/2004, 16:18 »
Ami sre6tat se mnogo trudnosti kato se zapo4ne ot rakovodstvoto ta se stigne do rabotnicite,no tova e tema na edin dulag razgowor

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • : 321
Íîâà÷êà
« #29 -: 05/09/2004, 10:34 »
Çäðàâåé Àíîíèìåí, ìîæåì ëè äà âîäèì ïîíÿêîãà ðàçãîâîð íà òàçè òåìà çà òðóäíîñòèòå îêîëî âíåäðÿâàíåòî?