: èñêàì ñòðóêòóðà íà äîêóìåíòè çà ìåëíèöà çà ÍÀÑÑÐ  ( 4665 )

áèâø

ôîðóìà å ñòðàõîòåí. ïèøà ÍÀÑÑÐ ñ îïèòà ñè îò èñî 9001. ìîëÿ óâàæàåìèòå ïîñåòèòåëè íà ôîðóìà äà äàäàò ïîëåçíè ñúâåòè, êàòî:
1. ñòðóêòóðà
2. íîðìàòèâíè äîêóìåíòè
3.íåîáõîäèìîñò îò ñåðòèôèêàöèÿ. Ðèîêîç äîñòàòú÷åí ëè å?
4. 2007ã. ùå ñå ïîëó÷è ëè íÿêàêúâ ñðèâ.

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
È ÒÎÂÀ ËÈ ÍÅ ÇÍÀÅØ, ÀÊÎ ÑÅ ÏÐÀÂÈØ ÍÀ ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒ?

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
ì/ó äðóãîòî Marcci èìà íàé-äîáúð îïèò â ìåëíèöèòå îò òîâà, êîåòî ñú ïðî÷åëà, àìà òè ïðåä íåÿ ñå íàïðàâè íà ãîëÿì êàïàöèòåò

áèâø

dobro utro
da dam opredelenie na dumata "profesionalist" - towa e chovek, kojto izpylniava postavenata zadacha ili rabota 100procenta.
ako e izpolzval, savet, telefonno obajdane. e-mail - gornoto ne e viarno.

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
ìàëêà ðàçëèêà â òúëêóâàíèåòî - ÷îâåê, êîéòî çíàå êàêâî ïðàâè è ãî ïðàâêè äîáðå, à àêî èìà íóæäà îò ñúâåò - òúðñè ãî â äåòàéëèòå

áèâø

napisah narachnika. sega popalvam dupkite. mnogo sa.
dali  01.01.2007g. e krainiq srok ili shte ima oshte gratis