: IDF0=êàðòà íà ïðîöåñèòå?  ( 2666 )

keres

  • Trusted Users
  • Full Member
  • ****
  • : 171
IDF0=êàðòà íà ïðîöåñèòå?
« -: 10/11/2006, 11:26 »
Çäðàâåéòå

Íÿêîé èìà ëè îïèò â îïèñâàíåòî íà ïðîöåñèòå íà ÑÓÊ, ÷ðåç ìîäåë IDF è ïîçíàò ëè âè å äðóã ñîôòóåð çà òîâà îñâåí AI0 WIN?

Áëàãîäàðÿ

keres

  • Trusted Users
  • Full Member
  • ****
  • : 171
IDF0=êàðòà íà ïðîöåñèòå?
« #1 -: 14/11/2006, 21:23 »
Í èñòèí  ëè íèêîé íå çí å íèùî ïî âúðïîñ ?!