: ISO/ÒS 16949  ( 3658 )

keres

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 171
ISO/ÒS 16949
« -: 30/10/2006, 22:14 »
Çäðàâåéòå
Ìîæå ëè íÿêîé äà ìè êàæå àêî åäíà ôèðìà èìà äåéíîñò /è ÑÓÊ ñúñ ñúùèÿ îáõâàò - ISO 9001/ "Äîñòàâêà è ïðîäàæáà íà àâòîìîáèëè, ðåçåðâíè ÷àñòè è ñåðâèç", äàëè çà íåÿ å ïðèëîæèì 16949 èëè òîé êàñàå ïî-ñêîðî ïðîèçâîäñòâîòî?

Áëàãîäàðÿ

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
ISO/ÒS 16949
« #1 -: 31/10/2006, 10:46 »
Âìåñòå ñî ñòàíäàðòîì ISO 9001:2000, ñòàíäàðò ISO/TS 16949:2002 îïðåäåëÿåò òðåáîâàíèÿ ñèñòåìíîãî êà÷åñòâà ê ïðîåêòó/ðàçðàáîòêå, ïðîèçâîäñòâó, óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ òîâàðîâ è ïðîäóêòîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.  äîïîëíåíèå êî âñåìó, ðå÷ü òàêæå ìîæåò èäòè î ñïåöèôè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ è ïîæåëàíèÿõ êëèåíòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîèçâîäèòåëÿìè àâòîìîáèëåé â ñëó÷àå èíäèâèäóàëüíîé ôîðìû ñîãëàøåíèÿ.

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
ISO/ÒS 16949
« #2 -: 31/10/2006, 10:49 »
Òðåáîâàíèÿ ïðèåìëåìîñòè äëÿ ñåðòèôèêàöèè ïî ñòàíäàðòó ISO/ TS 16949:2002:

Òîëüêî îòíîñÿùàÿñÿ ê àâòîìîáèëÿì ïðîäóêöèÿ
Ïðèìåíÿþòñÿ òàì, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñàìà ïðîäóêöèÿ ëèáî åå äåòàëè.
Ìåñòîïîëîæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ìåñòî, ãäå èìåþò ìåñòî òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè ñ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ.
Ïðîèçâîäñòâî îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, äåòàëåé, ñáîðêè è ìîíòàæà, ëèáî îêàçàíèå óñëóã ïî òåðìîîáðàáîòêå, ïîêðàñêå, íèêåëèðîâêå.
Ïðèìå÷àíèå: Äàííûé êðèòåðèé ïðèåìëåìîñòè îçíà÷àåò, ÷òî ñåðòèôèêàöèÿ ïî ñòàíäàðòó ISO/ TS 16949:2002 íå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîé äëÿ òåõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå èìåþò ñåðòèôèêàò ïî ñòàíäàðòó QS-9000. Íàïðèìåð, ôèðìû, èìåþùèå çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè, ëèáî îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ïîñòàâêè â ñåòè ñíàáæåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ íåàâòîìîáèëüíîãî ïðîôèëÿ.

Ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, íî â íàñòîÿùèé ìîìåíò íå íàõîäèòñÿ â ñåòè ñíàáæåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ìîæåò áûòü äîïóùåíà ê ïðîöåäóðå ñåðòèôèêàöèè - ýòè ñèòóàöèè ðåãóëèðóþòñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå, à íå ïîñòàíîâëåíèÿìè IATF.

Äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðîèçâîäÿùèõ ïðîäóêöèþ «îáùåãî» ïðîôèëÿ (íàïðèìåð, õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, êðàñêè èëè ñòàëüíóþ ïðîäóêöèþ), êîòîðàÿ ìîæåò íå èìåòü îòíîøåíèÿ ê àâòîìîáèëÿì, îñíîâàíèåì ìîæåò ñëóæèòü íàëè÷èå õîòÿ áû îäíîãî êëèåíòà èç àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Îñíîâíîé âîïðîñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäóêöèÿ äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â ñåòè ñíàáæåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, äàæå åñëè îäèí è òîò æå ïðîäóêò ïðîèçâîäèòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ.

Îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ïîñòàâêîé çàï÷àñòåé, ìîãóò ïðîéòè ñåðòèôèêàöèþ â ñëó÷àå, åñëè îíè èçãîòàâëèâàþò äåòàëè ñîãëàñíî óñëîâèÿì OEM, è åñëè ýòè äåòàëè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ÷åðåç îôèöèàëüíóþ ñåòü OEM. Îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäÿùèå äåòàëè äëÿ ñáûòà íà ðûíêå, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì OEM, ëèáî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íå ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü OEM, íå ìîãóò ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò.

Îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ âòîðè÷íûì ïðîèçâîäñòâîì, ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ÷èñëó òåõ, êòî îáëàäàåò ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà, åñëè èõ ïðîäóêöèÿ óòâåðæäåíà OEM è ïîñòàâëÿåòñÿ â òîðãîâóþ ñåòü ÷åðåç OEM. Íàïðèìåð, îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ðåìîíòîì ðàäèîïðèåìíèêîâ äëÿ êîìïàíèè GM è âîçâðàùàþùèå ðàäèîïðèåìíèêè êîìïàíèè GM äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñëó÷àå ãàðàíòèéíîé çàìåíû.

Îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ âòîðè÷íûì ïðîèçâîäñòâîì, ÷üÿ ïðîäóêöèÿ íå îäîáðåíà OEM, ëèáî ïîñòàâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ðûíîê, ìèíóÿ OEM, íå âïðàâå ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
ISO/ÒS 16949
« #3 -: 31/10/2006, 10:51 »
Òîâà ãî áÿõ èçðîâèë ïðåäè âðåìå îò Ðóñêè ñàéòîâå, ñúùîòî ãî èìà ïðåâåäåíî íà áúëãàðñêè â åäíà êíèæêà íà Êëóá 9000.
Ïî ìîå ìíåíèå ïîçîâàâàéêè ñå íà ìàòåðèàëà , òîçè ñòàíäàðò âàæè ñàìî çà ïðîèçâîäèòåëèòå íà ÷àñòè è òî òåçè, ïðåäíàçíà÷åíè çà îðèãèíàëíî âãðàæäàíå (OEM).

keres

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 171
ISO/ÒS 16949
« #4 -: 31/10/2006, 20:07 »
Áëàãîäàðÿ òè! Ìàé ñè ïðàâ è íà ìåí ìè ñå ñòðóâà òàêà.

Ïîçäðàâè