: Ñïåøíî ISO/IEC 17020  ( 4664 )

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
Ñïåøíî ISO/IEC 17020
« -: 04/10/2006, 11:58 »
Àêî íÿêîé ãî èìà, ùå ìó áúäà áëàãîäàðåí àêî ìè ãî ïðàòè íà dimbodi@mail.bg.
Ïðåäâàðèòåëíî Áëàãîäàðÿ.

keres

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 171
Ñïåøíî ISO/IEC 17020
« #1 -: 04/10/2006, 21:40 »
Ïðîáâ é èç ðóñêèòå ñ éòîâå, îê ç  ñå ÷å ò ì èì  âñè÷êî... í ñêîðî ñè í ìåðèõ 10006 è ñåã  ñúì åäèí äîâîëåí ÷îâåê!