: Òðÿáâà ëè äà áúäàò ëèöåíçèðàíè êîíñóëòàíòñêèòå ôèðìè?  ( 7953 )

European

 • Jr. Member
 • **
 • : 89
Êàêòî òîâà ñòàíà òàçè ãîäèíà ïî ïðîåêòèòå çà ìåñîïðîèçâîäèòåëèòå, ìëåêàðèòå è Êîíñóëòàíòñêàòà ãðàíòîâà ñõåìà?

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Íå ñòàâà âúïðîñ çà ñåðòèôèêàöèÿ, à çà îäîáðåíè êàíäèäàòè ïî ãðàíòîâà ñõåìà -ðàçëèêàòà å ãîëÿìà.

Àíîíèìåí

Äà , àìà ÷îâåê àêî ñè òúðñè êîíñóëòàíò, à òîé ñàìèÿ íÿìà ñåðòèôèêàò êàêâî ëè ìîæå äà ñå î÷àêâà îò êîíñóëòàöèÿòà áåç äà èìà ÑÓÊ ñàìèÿ òîé ïúðâî.
À ïî âúïðîñà  ñå ÷åòå íà äðóãî ìÿñòî â íåòà, êîéòî å ó÷àñòâàë òðÿáâà äà çíàå êúäå .

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Çíà÷è è å òàêà è íå å òàêà.
Íå çàáðàâÿéòå âúíøíèòå êîíñóëòàíòè.  Àç ñå îïèòâàì äà ïîñåùàâàì ñåìèíàð âåäíúæ íà 3-4 ìåñåöà, çà äà ñúì â òå÷åíèå. Ñúîòâåòíî ïîëó÷àâàì è ñåðòèôèêàòè çà êîìïåòåíòíîñò ñëåä ïîëàãàíå íà òåñò. Ïðàâÿ ãî çàùîòî èñêàì äà ñúì íà íèâî... Êàêòî âå÷å ñïîäåëèõ ðàáîòÿ çà 3 êîíñóëòàíòñêè ôèðìè êàòî âúíøåí êîíñóëòàíò. Íèòî åäíà îò ôèðìèòå íå ìå å ïîäëîæèëà íà òåñò èëè ñà èñêàëè äà äîêàæà êîìïåòåíòíîñò, äåêëàðèðàëà ñúì ÷å ìîãà äà ðàáîòÿ è ñà ìå íàåëè, ÷óëè ÷å ñúì êîíñóëòèðàëà òîçè, îíÿ è òîâà å - íèùî äîêóìåíòèðàíî.  È òðèòå ôèðìè ñà ñåðòèôèöèðàíè ïî ISO 9001. ÑÓÊ èìà äîðè ñåðòèôèöèðàíà àìà íåïðèëàãàíà. Òàêà, ÷å òîâà íå å äîñòàòú÷íî óñëîâèå - äà èìàò ÑÓÊ. Ïî-âàæíè ñà ðåôåðåíöèèòå ñïîðåä ìåí.

Àíîíèìåí

Âÿðíî å ÷å ñà íàé-âàæíè ðåôåðåíöèèòå, íî àç ñúäÿ ïî âúïðîñèòå êîèòî çàäàâà ãîñïîäèíà.
À è äà ñè êîíñóëòàíò å åäíî âñå ïàê, à äðóãî äà èìàø êîíñóëòàíòñêà ôèðìà.

Àíîíèìåí

Êîëåãè,
ìàé ñòàíà êàøà - ëèöåíçèðàíå, îäîáðÿâàíå, ñåðòèôèöèðàíå - òîâà ñà âñå ïàê ðàçëè÷íè íåùà. Êàòÿ å ïðàâà îòíîñíî îäîáðÿâàíåòî íà êîíñóëòàíòèòå ïî ãðàíòîâèòå ñõåìè. À ùî ñå îòíàñÿ äî ëèöåíçèðàíå íà êîíñóëòàíòè/êîíñóëòàíòñêè ôèðìè â òîçè áðàíø, íå ìè å èçâåñòíî íÿêúäå ïî ñâåòà êîíñóëòàíòèòå äà ñà íà ëèöåíçèîíåí ðåæèì. Òàêà å íà ñâîáîäíèÿ ïàçàð.
Åäèíñòâåíèÿò íà÷èí êëèåíòúò äà ñå ïðåäïàçè îò íåãðàìîòåí êîíñóëòàíò å äà çíàå êàêâî èñêà òîé ñàìèÿò è äà èìà ïðåäñòàâà êàê òðÿáâà äà èçãëåæäà ïðîäóêòúò íà êîíñóëòàíòà, ñèð. äà èìà ÿñíè êðèòåðèè; äà ñè ñêëþ÷è äîãîâîð ñ íåóñòîéêè è äà ñè ãè òúðñè. Çàùîòî, íåêà ñè ïðèçíàåì, íèå êîíñóëòàíòèòå íå íîñèì íèêàêâà ìàòåðèàëíà îòãîâîðíîñò çà ñâîÿòà ðàáîòà. Îò äðóãà ñòðàíà, êîãàòî êëèåíòúò òúðñè íàé-íèñêà öåíà, íà íåãî ïðîñòî íå ìîæå äà ñå ïîìîãíå - ïðè ïîäõîäÿù ñëó÷àé ùå ïóñíà âúâ ôîðóìà êîïèå íà îôåðòà îò åäíà îò íàé-èçâåñòíèòå èçâåñòíèòå êîíñóëòàíòñêè ôèðìè â ñòðàíàòà, îò êîÿòî ñå âèæäà, ÷å òàçè ôèðìà êàçâà åêñïëèöèòíî, ÷å å ãîòîâà äà ñëåçå è ïîä íàé-íèñêàòà îôåðòà. Íî òîâà å âå÷å ñúâñåì äðóãà èñòîðèÿ.
Òà íàêðàòêî - íèòî ìîæå äà èìà ëèöåíçèè, íèòî íÿêàêúâ ïðèåìëèâ àäìèíèñòðàòèâåí ïîäáîð íà êîíñóëòàíòè. Òðÿáâà äà ìèíå èçâåñòíî âðåìå è ïàçàðúò ùå îòñåå íàé-êàëïàâèòå. Íî ñàìî òÿõ.

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
Çàïîçíàòè ëè ñòå, ÷å èìà ñòàíäàðò ñ èçèñêâàíèÿ çà êîíñóëòàíò íà Ñèñòåìè ïî êà÷åñòâîòî (QMS) ISO 10019.  íåãî èìà êîíêðåòíè êðèòåðèè íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿ êîíñóëòàíòà (îáðàçîâàíèå, áð. ôèðìè â êîèòî èìà ó÷àñòèå è äð.). Òîçè ñòàíäàðò âå÷å å è ÁÄÑ, ò.å. èìà ãî è íà áúëãàðñêè. ×åòîõ çà åäíà ãîëÿìà îáó÷èòåëíà ôèðìà â Ðóñèÿ, ÷å èçäàâà ñåðòèôèêàò çà ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ÈÑÎ 10019, òàêà, ÷å íå å íåâúçìîæíî ñëåä âðåìå òîâà äà ñòàíå è ó íàñ. Âñå ïàê ùîì èìà ìåæäóíàðîäåí ñòàíäàðò çà òîâà, çíà÷è ñàì ïàçàðúò íå ìîæå äà ñå ñïðàâè è å íåîáõîäèìà ïîìîù.

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
ISO 10019:2002 å ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÏÎÄÁÎÐ ÍÀ ÊÎÍÑÓËÒÀÍÒÈ Â ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ ÍÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ È ÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÒÅ ÈÌÈ/ÈËÈ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ. Ïî òîçè ñòàíäàðò íå ñå èçâúðøâàò ñåðòèôèêàöèè.

European

 • Jr. Member
 • **
 • : 89
Ïðîäàâàò ëè ãî â ÁÈÑ òîçè ñòàíäàðò? Ñïîðåä Âàñ êîé òðÿáâà äà èçâúðøâà ëèöåíçèðàíåòî íà êîíñóëòàíòèòå? Äàëè äà å äúðæàâåí îðãàí èëè?

dimbodi

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 135
  • ICQ Messenger - 273997636
  • .
Àç êàçâàì êàêâî ñúì ïðî÷åë íÿêúäå, íî ìèñëÿ ÷å å êðàñíîðå÷èâî è ñàìîòî çàãëàâèå. Àêî íÿêîé ñè òúðñè êîíñóëòàíò, ìîæå äà ïîëçâà òîâà ðúêîâîäñòâî íàëè.

Âûáèðàåì êîíñóëüòàíòà
Êàðÿêèí Ð.À.
Æóðíàë "Ìåòîäû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà"
Ýêñïåðò — ëþáîé ÷åëîâåê íå èç íàøåãî ãîðîäà.
Çàêîíû Ìýðôè

Ïðîáëåìà âûáîðà êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè è êîíñóëüòàíòà ïî ñîçäàíèþ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ) àêòóàëüíà äëÿ ìíîãèõ îðãàíèçàöèé. Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ïðîäîëæàåò ýòó òåìó ïóáëèêàöèåé, â êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû êðèòåðèè îöåíêè êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè è êîìïåòåíòíîñòè êîíñóëüòàíòà.

Ïðèñòóïàÿ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà, ñðåäè ïðî÷èõ âîïðîñîâ âûñøåå ðóêîâîäñòâî ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ñòîðîííèõ êîíñóëüòàíòîâ äëÿ ñîäåéñòâèÿ ïðîåêòó. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ àäðåñîâàíà êîìïàíèÿì, âûáèðàþùèì êîíñóëüòàíòîâ ïî ñîçäàíèþ ÑÌÊ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòà ISO 9001:2000. Ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåé àäàïòàöèè ñôîðìóëèðîâàííûå â ñòàòüå êðèòåðèè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îöåíèâàíèÿ êîìïåòåíòíîñòè êîíñóëüòàíòîâ ïî ñîçäàíèþ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äðóãèõ äîêóìåíòîâ: ISO/TC 16949, ISO/TC 29001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8001 è äð.  îñíîâó ñòàòüè ïîëîæåíû ðåêîìåíäàöèè ñòàíäàðòà ISO 10019:2005 «Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî âûáîðó êîíñóëüòàíòîâ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è èñïîëüçîâàíèþ èõ óñëóã» è îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ àâòîðà ñ çàêàç÷èêàìè ïî âñåìó ïðîôèëþ îêàçûâàåìûõ ÇÀÎ «ÒÊÁ Èíòåðñåðòèôèêà» êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã.

Ïðåäâàðÿÿ ðàññìîòðåíèå ïðîöåññà è êðèòåðèåâ îöåíêè êîìïåòåíòíîñòè êîíñóëüòàíòîâ, íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðîëü âûñøåãî ðóêîâîäñòâà.  ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäÿùèìè óêàçàíèÿìè ñòàíäàðòà ISO 10019:2005, âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ñëåäóåò ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåññå îöåíèâàíèÿ è âûáîðà êîíñóëüòàíòà ÑÌÊ. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ó÷òåíû âñå öåëè ñîçäàíèÿ ÑÌÊ, è êîìïàíèÿ ñìîæåò óäîâëåòâîðèòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóãàõ è ñâîè îæèäàíèÿ.

Íà ïðàêòèêå ïðîöåññ âûáîðà êîíñóëüòàíòà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå êîìïàíèÿ îöåíèâàåò êîíñàëòèíãîâóþ ñòðóêòóðó, íà âòîðîì - îöåíèâàåò è âûáèðàåò êîíñóëüòàíòà(îâ) èç ïðåäëîæåííîãî åé ïåðå÷íÿ. Ïðè ýòîì âòîðîé ýòàï ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïåðâûì, îäíàêî íèêîãäà íå ïðåäøåñòâóåò åìó. Ïîñêîëüêó îáúåêòû îöåíêè çàìåòíî ðàçëè÷àþòñÿ, ðàññìîòðèì íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå êðèòåðèè äëÿ îöåíêè êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè.

Ñòîèìîñòü, ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã. Áåçóñëîâíî, ñòîèìîñòü êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã âîëíóåò çàêàç÷èêîâ äàëåêî íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü. Ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã ðàçëè÷íûõ êîíñàëòèíãîâûõ êîìïàíèé íåîáõîäèìî ó÷åñòü: óêàçàíû ëè öåíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è òî, êàêèì îáðàçîì îïëà÷èâàþòñÿ ðàñõîäû ïî ïðîåçäó è ïðîæèâàíèþ êîíñóëüòàíòà. Ãîâîðÿ î ñðîêå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, íóæíî óòî÷íèòü, êàêîé ñðîê ïîäðàçóìåâàåò êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ. Èíîãäà ðå÷ü ìîæåò èäòè î âðåìåíè, íåîáõîäèìîì êîìïàíèè òîëüêî äëÿ ðàçðàáîòêè äîêóìåíòàöèè, áåç ó÷åòà âðåìåíè íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà è âíåäðåíèå äîêóìåíòàöèè.  ýòîì ñëó÷àå ðåàëüíûå ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ìîãóò îêàçàòüñÿ íà ÷åòûðå-ïÿòü ìåñÿöåâ äëèííåå, ÷òî ìîæåò ñòàòü äëÿ çàêàç÷èêà êðàéíå íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì óæå ïî õîäó ñîçäàíèÿ ÑÌÊ. Ïðè àíàëèçå îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã öåëåñîîáðàçíî îöåíèòü ÷èñëî ÷åëîâåêî-äíåé ðàáîòû êîíñóëüòàíòà ïî äàííîìó ïðîåêòó è õàðàêòåð îêàçûâàåìûõ óñëóã. Åñëè ñ ïåðâûì ïîêàçàòåëåì âñå áîëåå èëè ìåíåå ïîíÿòíî (÷åì áîëüøå ÷åëîâåêî-äíåé êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò çàòðàòèòü íà ïðîåêò, òåì óñïåøíåå, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ, îí îêàæåòñÿ), òî îöåíèòü õàðàêòåð îêàçûâàåìûõ êîícàëòèíãîâûõ óñëóã ïðè îòñóòñòâèè â îðãàíèçàöèè ñïåöèàëèñòà ïî ìåíåäæìåíòó êà÷åñòâà ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Íå îòêðûâàÿ ñåé÷àñ äèñêóññèþ î ïîäõîäàõ ê ñîçäàíèþ ÑÌÊ, ìîæíî òîëüêî ïîñîâåòîâàòü íå ïðèáåãàòü ê óñëóãàì êîíñóëüòàíòîâ, ïðåäëàãàþùèõ îðãàíèçàöèè ãîòîâûé êîìïëåêò äîêóìåíòàöèè ÑÌÊ èëè îáåùàþùèõ, ÷òî âñþ äîêóìåíòàöèþ ÑÌÊ îíè íàïèøóò äëÿ îðãàíèçàöèè ñàìè. Ïîñêîëüêó êîíñóëüòàíò íå ìîæåò çíàòü ñïåöèôèêó è ïðîöåññû îðãàíèçàöèè òàêæå õîðîøî, êàê åå ñîòðóäíèêè, òî â îáîèõ ñëó÷àÿõ öåííîñòü äîêóìåíòàöèè ÑÌÊ è ñîîòâåòñòâåííî öåííîñòü ÑÌÊ çàêàç÷èêà ñâîäÿòñÿ ê íóëþ.

Îïûò ðàáîòû êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè. Öåëåñîîáðàçíî óçíàòü îáùèé îïûò ðàáîòû êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè, îïûò êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî çàÿâëåííîìó ñòàíäàðòó è îïûò ðàáîòû ñ îðãàíèçàöèÿìè àíàëîãè÷íîãî ïðîôèëÿ èëè ñïåöèôèêè. Ìîæíî ïîïðîáîâàòü îöåíèòü ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè, çàïðîñèâ ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Îäíàêî ïî âïîëíå ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì êîíñàëòèíãîâûìè êîìïàíèÿìè òàêàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ êðàéíå íåîõîòíî è ñ ðÿäîì îãîâîðîê.

Øòàò êîíñóëüòàíòîâ. Èìååò ñìûñë îöåíèòü ÷èñëåííîñòü øòàòíûõ è ïðèâëåêàåìûõ âíåøòàòíûõ êîíñóëüòàíòîâ. Ïðåäïî÷òèòåëüíåé ÿâëÿåòñÿ ôèðìà, ðàñïîëàãàþùàÿ áîëüøèì ÷èñëîì øòàòíûõ êîíñóëüòàíòîâ. Îöåíèâàòü ñðåäíèé âîçðàñò øòàòíûõ êîíñóëüòàíòîâ íà äàííîì ýòàïå áåññìûñëåííî, ïîñêîëüêó ïîòîì áóäåò âûáèðàòüñÿ êîíêðåòíûé êîíñóëüòàíò.

Òåêóùèå ïðîåêòû. Ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì òåêóùèõ ïðîåêòîâ êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè, æåëàòåëüíî ñ óêàçàíèåì âûïîëíÿåìîé ñòàäèè êàæäîãî èç íèõ. Îòêðûòûé ðåôåðåíñ-ëèñò êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè, ïóáëèêóåìûé â Èíòåðíåòå èëè â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, òàêæå ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, áûëè ëè ó êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè êëèåíòû àíàëîãè÷íîãî ïðîôèëÿ, è åñëè äà — çàïðîñèòü îòçûâû. Îäíàêî íå ñòîèò ÷åðåñ÷óð äîâåðÿòü ïîëîæèòåëüíûì îòçûâàì è áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìàì, ïîñêîëüêó áûëî áû íàèâíî îæèäàòü, ÷òî êîìïàíèÿ òàêæå ïðåäñòàâèò è îòðèöàòåëüíûå îòçûâû ñî ñòîðîíû êëèåíòîâ.

Çàâåðøåííûå ïðîåêòû. Èíôîðìàöèÿ î òîì, êàêîå ÷èñëî áûâøèõ êëèåíòîâ ïîñëå ñîçäàíèÿ ÑÌÊ ïðîäîëæèëè ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè äàííîé êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè, òàêæå ìîæåò áûòü èíòåðåñíà äëÿ àíàëèçà.

Ïðåäëàãàåìûé ñïåêòð óñëóã. Áîëüøîé ñïåêòð óñëóã, êîòîðûå êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ ìîæåò ïðåäëîæèòü ñâîèì êëèåíòàì, êàê â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ÑÌÊ, òàê è ïðè åå äàëüíåéøåì ðàçâèòèè, ãîâîðèò î ïîñòîÿííîì ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ è ñåðüåçíîé ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå â êîìïàíèè. Èíîãäà êîíñàëòèíãîâûå êîìïàíèè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé óñëóãè ïðåäëàãàþò íåêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîöåññà ñåðòèôèêàöèè, ïðè÷åì ñðàçó îãîâàðèâàåòñÿ ðÿä îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè, äëÿ êîòîðûõ ýòà óñëóãà äåéñòâóåò. Ïðèñóòñòâèå ñòîðîííèõ ïðåäñòàâèòåëåé â õîäå àóäèòà òðåòüåé ñòîðîíîé íå âîñïðåùàåòñÿ, îäíàêî â ñòàíäàðòå ISO 10019:2005 îñîáî ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî êîíñóëüòàíòó, à ðàâíî è êîíñàëòèíãîâîé ôèðìå, ñëåäóåò «ñîõðàíÿòü íåçàâèñèìîñòü îò îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè/ðåãèñòðàöèè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà èëè îò îðãàíîâ ïî àêêðåäèòàöèè è …ñîõðàíÿòü áåñïðèñòðàñòíîñòü ïðè âûáîðå îðãàíèçàöèåé îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè/ðåãèñòðàöèè».

Ïóáëèêàöèè. Öåëåñîîáðàçíî îöåíèòü ÷àñòîòó ïóáëèêàöèé ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè â ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ, îñâåùàþùèõ âîïðîñû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè îáû÷íî âûáèðàþòñÿ äâå-òðè êîíñàëòèíãîâûå êîìïàíèè, ó êîòîðûõ çàïðàøèâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î êîíñóëüòàíòàõ. Äëÿ îöåíêè êîìïåòåíòíîñòè êîíñóëüòàíòîâ â ñòàíäàðòå ISO 10019:2005ïðåäëàãàåòñÿ êîíöåïöèÿ, ñõîæàÿ ñ êîíöåïöèåé êîìïåòåíòíîñòè àóäèòîðîâ, óñòàíîâëåííîé â ñòàíäàðòå ISO 19011:2002 «Ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóäèòîâ ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è/èëè ñèñòåì ìåíåäæìåíòà îêðóæàþùåé ñðåäû».

Îöåíêó êîíñóëüòàíòîâ ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâîäèòü ïîñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ëè÷íûå êà÷åñòâà, îáðàçîâàíèå, çíàíèÿ è íàâûêè, îïûò ðàáîòû, ïîääåðæàíèå è ïîâûøåíèå êîìïåòåíòíîñòè. Êàêèì æå îáðàçîì îðãàíèçàöèÿ ìîæåò îöåíèòü êîìïåòåíòíîñòü êîíñóëüòàíòà ïî êàæäîìó èç êðèòåðèåâ?

Ëè÷íûå êà÷åñòâà.  ñòàíäàðòå ISO 10019 ïåðå÷èñëåí ðÿä êà÷åñòâ: ýòè÷íîñòü, íàáëþäàòåëüíîñòü, âîñïðèèì÷èâîñòü, ðàçíîñòîðîííîñòü, óïîðñòâî, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, óâåðåííîñòü â ñåáå, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïðàêòè÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå âñòðåòèòüñÿ ñ êîíñóëüòàíòîì, ÷òîáû ñàìèì îöåíèòü ýòè êà÷åñòâà. Ìîæíî âìåñòå ñ èíôîðìàöèåé î çàâåðøåííûõ ïðîåêòàõ ïîïðîñèòü ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î êîíòàêòíûõ ëèöàõ â îðãàíèçàöèÿõ-êëèåíòàõ è ñâÿçàòüñÿ ñ íèìè.

Îáðàçîâàíèå.  ñòàíäàðòå ISO 10019 â êà÷åñòâå óñðåäíåííîé áàçû ðåêîìåíäóåòñÿ íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (ïðè ýòîì æåëàòåëåí ÷åòûðåõëåòíèé îáùèé ñòàæ ðàáîòû) èëè ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (ïðè ýòîì æåëàòåëåí øåñòèëåòíèé îáùèé ñòàæ ðàáîòû).

Çíàíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñòàíäàðòà ISO 10019 êîíñóëüòàíòó ñëåäóåò èìåòü è äåìîíñòðèðîâàòü.

1. Çíàíèÿ è íàâûêè, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà.

Íåîáõîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî êîíñóëüòàíò îáó÷åí è ïîíèìàåò òðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ. Îïûò ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ â êà÷åñòâå ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â ñîçäàíèè ÑÌÊ, òàêæå ãîâîðèò î âëàäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè. Àòòåñòàöèÿ êîíñóëüòàíòà â êà÷åñòâå àóäèòîðà îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ñèñòåì ïî ñåðòèôèêàöèè ïðèâåòñòâóåòñÿ, ïîñêîëüêó êîíñóëüòàíòó ñëåäóåò îáëàäàòü çíàíèÿìè íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñèñòåì ñåðòèôèêàöèè/ðåãèñòðàöèè è àêêðåäèòàöèè. Çíàíèå è ñïîñîáíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ, ìåòîäîëîãèé è ìåòîäîâ êà÷åñòâà òàêæå ãîâîðÿò î êîìïåòåíòíîñòè êîíñóëüòàíòà.  ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñòàíäàðòà ISO 10019 â êîìïåòåíöèþ êîíñóëüòàíòà ìîæåò âõîäèòü çíàíèå:

ïðèíöèïîâ ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà;
èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäîâ ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ;
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ;
ìåòîäîëîãèé è ìåòîäîâ àóäèòèðîâàíèÿ;
ïðèíöèïîâ ýêîíîìèêè êà÷åñòâà;
ìåòîäîâ êîìàíäíîé ðàáîòû;
ìåòîäîëîãèè PDCA (ïëàíèðóé – äåëàé – ïðîâåðÿé– âîçäåéñòâóé);
ìåòîäîëîãèè ðàçâåðòûâàíèÿ ïîëèòèêè;
ìåòîäîâ ñîñòàâëåíèÿ êàðòû ïðîöåññà;
ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû;
ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëÿ/ðàáîòíèêà;
ìåòîäîâ «ìîçãîâîãî øòóðìà».
Ïîëó÷èòü çíàíèÿ â óêàçàííûõ îáëàñòÿõ ìîæíî ïðîéäÿ ñîîòâåòñòâóþùåå îáó÷åíèå. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïî âñåì ïåðå÷èñëåííûì ïóíêòàì áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû.

2. Çíàíèÿ è íàâûêè, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ îðãàíèçàöèè.

Êîíñóëüòàíò, çíàþùèé çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê êîìïàíèè, åå ïðîöåññàì è ïðîäóêòàì, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé, áîëåå ïðåäïî÷òèòåëåí. Âìåñòå ñ òåì â ñòàíäàðòå ISO 10019:2005 îáðàùàåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå íà ðàçóìíûé îáúåì òàêèõ çíàíèé. Öåëåñîîáðàçíî çàïðîñèòü èíôîðìàöèþ î ïðåäûäóùåì îïûòå ðàáîòû êîíñóëüòàíòà è ñîïîñòàâèòü åå ñ îòðàñëåâîé ñïåöèôèêîé ñâîåé êîìïàíèè. Êîíñóëüòàíò ñ îïûòîì ðàáîòû èëè ñ áîëüøèì ÷èñëîì óñïåøíî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ â àíàëîãè÷íîé èëè ðîäñòâåííûõ îòðàñëÿõ áóäåò áîëåå ö

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Äà èìåííî çà òîâà å ðúêîâîäñòâîòî, íî àêî íÿêîé òè çàÿâè ÷å å ñåðòèôèöèðàí êîíñóëòàíò ïî òîçè ñòàíäàðò èëè ïúê ÷å èìà àêðåäèòàöèÿ äà ñåðòèôèöèðà íÿêîé ïî òîçè ñòàíäàðò å ñìÿõ â çàëàòà.

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Ñúãëàñàí ñúì ñ Marcii. Ïî äîáðå ïîèñêàéòå èíôîðìàöèÿ çà êâàëèôèêàöèÿòà íà êîíñóëòàíòà - îáó÷åíèÿ, îïèò, ðåôåðåíöèè îò êëèåíòè. Ñåãà ñúì êîíñóëòàíò, íî ñúì áèëà è îò äðóãàòà ñòàðàíà äúëãî âðåìå è ìîãà äà âè óâåðÿ, ÷å èçíåñåíàòà èíôîðìàöèÿ çà ñåðòèôèöèðàíè ñèñòåìè íå âèíàãè äàâà ÿñíà êàðòèíà -îáúðíåòå ñå êúì òåçè ôèðìè, êîèòî ñà ïîëçâàëè óñëóãèòå íà òîçè êîíñóëòàíò çà ïî-ïúëíà èíôîðìàöèÿ.