: Ñïåöèàëèñò è îäèòîð íà "Ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå  ( 25937 )

Àíîíèìåí

toi e toi e garanciq 100%

Genka

  • Newbie
  • *
  • : 1
Íÿêîé ìîæå ëè äà ìè ïðàòè ìåòîäîëîãèè çà èçâúðøâàíå íà îäèò â îáùèíà?

roza

  • Sr. Member
  • ****
  • : 370
    • .
Ê êúâ îäèò - ñåðòèôèê öèîíåí ëè? )))))

Àíîíèìåí

bivshiat kmet na dobrich moje da ti prati. toi izgrajda v mnogo obshtini isoto.