: òúðñÿ èíôî çà íÿêîè ÁÄÑ è ÅÑ  ( 2682 )

Nat

  • Newbie
  • *
  • : 1
èì ì ñïèñúê îò ñò íä ðòè, ÷èèòî ñúäúðæ íèå ìè å ìíîãî íåîáõîäèìî ç  ð áîò . ìîëÿ  êî íÿêîé ìîæå ä  ìè ïîìîãíå ä  ïèøå!
åòî ñïèñú÷åòî:

EN 60950
BSS 15855.84
BSS 17165-90
BSS 4295-85/group 7
BSS 3440-74
ISO 14443A
BSS 5099-79
EN 50081-1
IEC 61000-4-2
EN 50082
EN 50121
EN 50123
IEC 61000
IEC 61000-5-6
IEC-332 Part 1 & 3
IEEE-383 & BS 4066
ASTM D-662 & BS 6724: Clause 17.4
Limiting Oxygen Index 35: ASTM D-2863 & BS 2782: Part 1: Method 141
Temperature Index 280’C: ASTM D-2863 & BS 2782: Part 1: Method 143
IEC 754 Part 1
IEEE 1100
IEC 61024

e-maila ìè å: terry_farragon@yahoo.com
áë ãîä ðÿ ïðåäâ ðèòåëíî!