: òúðñÿ ISO 9000:2000  ( 6034 )

ïèòàù

òúðñÿ ISO 9000:2000
« -: 28/03/2005, 14:38 »
Àìè ìåíå ñ ìî èíôîðì òèâíî ìè å íåîáõîäèì ISO 9000:2000, íÿêîé ð çïîë ã  ëè ñ íåãî â BG â ðè íò?

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
òúðñÿ ISO 9000:2000
« #1 -: 08/05/2005, 19:16 »
Êàêâî ïî-òî÷íî Âè å íåîáõîäèìî çà ISO 9000:2000 - îñíîâíè ïðèíöèïè è ðå÷íèê?

vpetkov

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #2 -: 20/05/2005, 16:55 »
115 leva ot KSM. Tryabva da imash original, ako shte se sertifitzirash. Iziskvat go!

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
òúðñÿ ISO 9000:2000
« #3 -: 18/06/2005, 22:25 »
ima go za dosta po-malko kato draft v 1 ot knijkite na klub 9000
br. 2-3/2000

mzagorska@abv.bg

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #4 -: 28/01/2006, 14:47 »
izprastam Vi BDS 9000ïèòàù

mzagorska@abv.bg

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #5 -: 28/01/2006, 14:48 »
izpratete email za da vi go izpratja

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
òúðñÿ ISO 9000:2000
« #6 -: 29/01/2006, 21:32 »
mzagorska@abv.bg
ìîëÿ,  êî ãî èì òå í  ô èë èçïð òåòå è í  qmd@mail.bg
ïðåäâ ðèòåëíî áë ãîä ðÿ

Àíîíèìåí

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #7 -: 30/01/2006, 11:58 »
avvocato

Àíîíèìåí

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #8 -: 30/01/2006, 12:03 »
Òðÿáâà äà ïèøà êóðñîâà ðàáîòà çà ôàìèëèÿ îò ñòàíäàðòè iso 9000 èëè çà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî. Àêî íÿêîé èìà èíôîðìàöèÿ íåêà ìè ÿ ïðàòè íà alexa36@abv.bg.

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
òúðñÿ ISO 9000:2000
« #9 -: 04/02/2006, 22:02 »
Àíîíèìåí
èçëåç îò àíîíèìíîñò

Àíîíèìåí

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #10 -: 18/04/2006, 11:11 »
Çäðàâåéòå!
Âúâ ôèðìàòà â êîÿòî ðàáîòÿ ñìå â ïðîöåñ íà âíåäðÿâàíå íà ISO9001:2000.
Íå çíàì äàëè ìîãà äà ïîëçâàì ñòàðèòå äëúæíîñòíè õàðàêòåðèñòèêè, êîèòî ñà îò ïðåäè 10-15ãîäèíè?
À ìîãà ëè äà íàïèøà òåçè ïðèìåðíèòå?

Àíîíèìåí

òúðñÿ ISO 9000:2000
« #11 -: 18/04/2006, 11:57 »
Êúäå ñà òåçè ïðèìåðíè?