: ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅË – ïðàâà, çàäúëæåíèÿ, îòãîâîðíîñòè!!!  ( 3189 )

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅË – ïðàâà, çàäúëæåíèÿ, îòãîâîðíîñòè è íåîáõîäèìîñò îò þðèäè÷åñêè ïîçíàíèÿ è/èëè  êîíñóëòàíòè, åêñïåðòè è ñïåöèàëèñòè?!!!

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
Îáèêíîâåíî  – ïð â , ç äúëæåíèÿ, îòãîâîðíîñòè í  ð áîòîä òåëÿ ñå îïèñâ ò â Äîãîâîð  ç  óïð âëåíèå, Ò êúâ èì  â odit.info
http://docstore.odit.info/doc.php?doc_id=40&action =inline,

Íî ç ñúæ ëåíèå ò ì íå ñò â  äóì  ç  êîìïåòåíöèè.  êð éí  ñìåòê  Ñîáñòâåíèöèòå í  ïðåäïðèÿòèåòî, èëè ïî-âèñîêè â éåð ðõèÿò  ðåø â ò ê êâè êîìïåòåíöèè òðÿáâ  ä  èì . Ñïîðåä ìåí í é-â æíè ñ  îðã íèç öèîííèòå óìåíèÿ, íå ä æå òîëêîâ  êîìïåòåíòíîñòò  - ñòèã  ä  íå ãð íè÷è ñ áåçõ áåðèå.

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
Èìà ãîëÿìà ðàçëèêà ...

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
ð çáèð  ñå - ñ ìî îùå íÿêîëêî ç ïèñ :äëúæíîñòí  õ ð êòåðèñòèê , ïð âèëíèê ç  âúòðåøíèÿ òðóäîâ ðåä,    êïî èì  ÑÊ -ïðîöåäóðè è í ðú÷íèê
è ä  ìå ïðîñòÿò âñè÷êè, í  êîèòî íå èì õ ðåñâ ì âúâ ôîðóì 
âñå ï ê - ÏÐÎØÊÀ Å