: SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO  ( 8281 )

ilian

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« -: 26/01/2006, 11:00 »
zraveite

Interesuvame kakvo triabva pravi edin menidjer po ka4estvoto, pri polojenie, 4e v momenta se raboti po-vnedriavaneto na ISO9001:2000.

Blagodaria predvaritelno i se nadiavam, 4e tuk shte nameria dobri profesionalisti v tazi oblast.

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #1 -: 26/01/2006, 12:24 »
Êîãàòî ôèðìàòà å ãîëÿìà èëè ïðèìåðíî å ñ ìíîãî êëîíîâå, èëè èìà ìíîãî äåéíîñòè è ò.í. è íå ìîæå äà ñå ìèíå ñàìî ñ åäèí Ïúëíîìîùíèê ïî êà÷åñòâîòî, à òå ñà ïîíå äâàìà èëè äîðè òðèìà - îáåäèíÿâàùàòà ôèãóðà å Ìåíèäæúðúò ïî êà÷åñòâî. Òîé å øåôúò. Êîãàòî ñèñòåìàòà ñå âíåäðÿâà òîé òðÿáâà äà ó÷àñòâà àêòèâíî â ðàçðàáîòâàíå íà äîêóìåíòàöèÿòà è ïðèëàãàíåòî íà ñèñòåìàòà - àêî îáà÷å ôèðìàòà å ìàëêà è å íåîáõîäèì ñàìî Ïúëíîìîùíèê ïî êà÷åñòâîòî, íî å ïðåäâèäåí è Ìåíèäæúð ïî êà÷åñòâîòî òî òîãàâà ìîæå áè ùå èçïúëíÿâà ðîëÿòà íà Ïàðòèåí ñåêðåòàð îò åäíî âðåìå - Ìíîãî ùå ñëóøêà è Ìíîãî ùå ïàïêà.

ilian

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #2 -: 26/01/2006, 12:30 »
tuk stava duma za dosta goliama firma zanimavashta se s proizvodstvo. v momenta se sertificirame po-iso i haccp. men me nazna4iha za menidjar ka4estvo bez da razbiram nishto, niamam si nikoi, abe sam sami4ak, shefa vika " shte se opravish". niakoi mojeli da mi kaje adjeba, kakvi triabva da gi varsha

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #3 -: 26/01/2006, 12:37 »
Øåôà äà òå ïðàòè íà êóðñ - Òàêà ùå íàâëåçåø íàé-áúðçî.
Òàêà èëè èíà÷å çà òàêàâà äëúæíîñò è ïî ñòàíäàðò ñå èçèñêâà êâàëèôèêàöèÿ - ïîíå îáó÷åíèå çà âúòðåøåí îäèòîð è ñëåä òîâà ñòàæ

ilian

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #4 -: 26/01/2006, 12:59 »
kofti rabotalie ili ze prejiviava niakak

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #5 -: 26/01/2006, 23:22 »
dokumentirane i uprawlene na SUK, kontakti po otno6enie SUK s van6ni partneri i mn. drugi
za pove4e info:
e-mail:qmd@mail.bg
icq 36937072

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #6 -: 26/01/2006, 23:24 »
bila sam UPR

ilian

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #7 -: 27/01/2006, 09:42 »
zdraveite,

niakoi mojeli da mi kaje, ot kolko hora bi triabvalo da bade sastaven  edin otdel zanimavasht se s ka4estvoto. pri men ima dve razli4ni proizvodstva ednoto se zanimava s hreni ot jivotinski proizhod s drugoto s nejivotinski. v momenta sme v procedura po-vzimane na ISO I HACCP.

p.s.   blagodaria predvaritelno

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #8 -: 27/01/2006, 11:04 »
pone po edin predstawitel za 2 naprawleniq

ilian

 • Newbie
 • *
 • : 10
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #9 -: 27/01/2006, 11:09 »
katya,

imashli primerna struktora na takav otdel

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #10 -: 04/02/2006, 22:06 »
ä é ñòðóêòóð ò  í  ôèðì ò  è ìîæåì ä  ãî í ïð âèì ç åäíî

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 686
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #11 -: 05/02/2006, 15:33 »
Òèïúò íà òàêúâ îòäåë - îáèêíîâåíî ñå îïðåäåëÿ ñúîáðàçíî îáåìà íà ïðåäïðèÿòèåòî è ñúîòâåòñòâàù ñåðòôèöèðàí ïåðñîíàë. Íàïð. :
Ìèêðî ïðåäïðèÿòèå (íàä 5 äî 20 Ïåðñîíàë): 1 Âúòðåøåí îäèòîð 1 Ïúëíîìîùíèê
Ìàëêî ïðåäïðèÿòèå (íàä 20 äî 50 ïåðñîíàë) - äâàìà âúòðåøíè îäèòîðè + åäèí Ïúëíîìîùíèê çà ÑÓÊ;
Ñðåäíî 3 - Âúòð.Îäèòîðè, 1Ïúëíîìîùíèê+1 Ìåíèäæúð ïî êà÷åñòâî
Ãîëÿìî (íàä 100 äî 250 ïåðñîíàë) 4 âúòð. Î, 1Ï + 1 ÌÊ +1 Îäèòîð íà ÑÓÊ
è ò.í. Ñúìíÿâàì ñå äà ñòå ïî -ãîëÿìî ïðåäïðèÿòèå.
Ïîñëå èäâà ïðîáëåìà îò òîâà, ÷å âúâåæäàòå èíòåãðèðàíà ñèñòåìà 9001 + HACCP. Àêî ïðåäïðèÿòèåòî Âè å ñàìî ïðîèçâîäñòâåíî - òî òîãàâà õîðàòà âêëþ÷åíè â HACCP - åêèïà ùå çàåìàò êëþ÷îâè ðîëè â îòäåëà Âè ïî êà÷åñòâî. Àêî îáà÷å ïðèìåðíî èìàòå è ñåðèîçíà òúðãîâñêà äåéíîñò ñ òúðãîâñêè îáåêòè è ò.í., ùå å íåîáõîäèìî ìîæå áè äà ðàçøèðèòå îòãîâîðíîñòèòå.
Ïðè Âàñ èíòåðåñíîòî å, ÷å ñå îïèòâàòå äà ïðàâèòå îòäåë. Îáèêíîâåíî è â ãîëåìèòå ôèðìè âêëþ÷èòåëíî, õîðàòà, êîèòî ïîåìàò îòãîâîðíîñòèòå â ðàìêèòå íà âíåäðÿâàíåòî íà ÑÓÊ è ÑÓÁÕ ñà îò îïåðàòèâíèÿ ïåðñîíàë. Èçëèøåí ëóêñ å äà ñå íàçíà÷àâàò õîðà çà òàêèâà äîïúëíèòåëíè ïîçèöèè. (ñïîðåä ìåí). Ïî-äîáðå å òåçè ôóíêöèè äà ñà äîïúëíèòåëíî âìåíåíè íà äåéñòâàùèÿ ïåðñîíàë è ñúîòâåòíî äîïúëíèòåëíî ïëàòåíè. Ðàçáèðà ñå 1-2ìà çà ïî-ãîëÿìî ïðåäïðèÿòèåìîæå äà ñå íàçíà÷àò.
 Çà ïðèìåð ìîãà äà Âè íàïðàâÿ ïðîåêò çà îòãîâîðíîñòèòå íà HACCP åêèï.

elist_k

 • Newbie
 • *
 • : 48
  • ICQ Messenger - 245153154
  • .
SHTO E TO MENIDJAR PO-KA4ESTVOTO
« #12 -: 08/02/2006, 10:11 »
Za da startirash izgrajdaneto na edna sistema pokachestvo e neobxodimo da si raziasnish za sebesi ierarxichnata stryktyra na predpriatieto, funkciite na otdelnite zvena i da se opredeliat vzaimovryzkite mejdy tiax.
Poneje shte se razrabotva integrirana sistema e neobxodimo predvaritelna da se iziasni koi iziskvania ot edinia standart se pripokrivat s takiva podobni ot drygia standart. Poneje 9001:2001 poslednata versia na standarta obxvashta pulnata gama deinosti ot proektiraneto na daden produkt ili ysluga do negovoto realizirane na pazara e neobxodimo da se nabeleji koi koi tochno deinosti izpulniva suotvetnoto predpriatie i t.n
Tova e dosta obshirna tema.