: CE çà ëåêàòà ïðîìèøëåíîñò  ( 7889 )

ktamara

  • Newbie
  • *
  • : 1
    • ICQ Messenger - 249105019
Íàøàòà ôèðìà êîíñòðóèðà ðîáîòè çà ïîâúðõíîñòåí ìîíòàæ íà SMD êîìïîíåíòè è èñêàìå äà ìèíåì íà CE ìàðêèðàíå, çà öåëòà òðÿáâà äà ñå ïðåìèíàò ðåäèöà èçïèòàíèÿ, èçñëåäâàíèÿ è ò.í. Èíòåðåñóâàì ñå êîëêî è êîè ôèðìè â Áúëãàðèÿ, ïî âúçìîæíîñò â Ñîôèÿ ìîãàò äà ñåðòèôèöèðàò ïî ÑÅ. Àêî ìîæå è ìàëêî ïîâå÷å èíôî ïî âúïðîñà çà ÑÅ-ìàðêèðàíåòî

Àíîíèìåí

CE çà ëåêàòà ïðîìèøëåíîñò
« #1 -: 05/12/2005, 19:46 »
xaxa vij de po princip mogat vsi4ki tuv, eurocert i koito se seti6 ako si plasta6 vij za Co e malko po slojno stoto oste niama dostatu4no akreditirani laboratorii i ako ima sertificirani organi to sa po 1, 2 na direktiva i izbora ne e mnogo golqm /a ti te kolko sa naqsno kakvi dokumenti im trqbvat e suvsem otdelen vupros/. No temata e interesna ako ima nqkoi s obit v produktova sertifikaciq ste e interesno da spodeli s koi organi e rabotil i dali e dovolen ot tiah. Za da mogat da sertificirat po evrop. direktivi trqbva da imat predstavitelsto v Bulg i trqbva da vidi6 ot koi direktivi  e obhavanat vashiq produkt i dali tezi organi gi pokrivat vij TUV pokrivat dosta

Àíîíèìåí

CE çà ëåêàòà ïðîìèøëåíîñò
« #2 -: 22/12/2005, 17:52 »
ktamara ïúðâî îïðåäåëè êîè äèðåêòèâè çàñÿãàò ïðîäóêöèÿòà, ïîñëå ëåñíî ìîæåø äà íàìåðèø íîòèôèöèðàí îðãàí òå ñà äàäåíè êúì âñÿêà äèðåêòèâà