: DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?  ( 4411 )

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?
« -: 11/07/2005, 14:28 »
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?
« #1 -: 12/07/2005, 22:15 »
íåùî ïîâå÷å, ïîíå îáëàñò íà ïðèëîæåíèå, îáõâàò

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • : 149
  • .
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?
« #2 -: 13/07/2005, 08:21 »
Îòíàñÿ ñå çà õðàíèòå.

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?
« #3 -: 13/07/2005, 19:07 »
Äàòñêè ñòàíäàðò çà èçãðàæäàíå íà ñèñòåìè ïî ÍÀÑÑÐ. Ìíîãî íåñêîïîñàí - ïúëåí ñ ïîâòîðåíèÿ è âúòðåøíè ïðîòèâîðå÷èÿ, ìàêàð è èçäàäåí ñëåä ðåâèçèÿ 2000 íà ÈÑÎ 9000.
Êàêâî îùå òå èíòåðåñóâà?
« : 25/09/2007, 01:14 San Antonio »
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
DS 3027 è ïðèëàãàíåòî ìó?
« #4 -: 13/07/2005, 19:08 »
blagodarja