: Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ  ( 6263 )

DMode

 • Newbie
 • *
 • : 45
Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« -: 14/06/2005, 21:02 »
Áèõòå ëè ìè êàçàëè îò êàäå äà çàïî÷íà, ïîïàäíàõ â ôèðìà â êîÿòî âñè÷êî å ìíîãî îáúðêàíî (àìà ìíîãî). Íÿìà ñêëàäîâå, íÿìà êîíòðîëüîðè, à ñå çàíèìàâàò ñ ïðîèçâîäñòâî íà ïðîäóêòè êîèòî ñà â ðåãóëèðàíàòà îáëàñò. Òå èìàò ñêàëäîâå, íî ñà íàâñÿêàäå èç õàëåòàòà. Ìîëÿ âè çà ñúâåò , áëàãîäàðÿ âè.

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #1 -: 22/06/2005, 09:28 »
Êàêâî òðÿáâà äà çàïî÷íåø? Âúïðîñúò òè íå å ÿñåí...
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Àíîíèìåí

Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #2 -: 22/06/2005, 19:32 »
Da se zapo4ne s vnedrqvane na SUK po ISO 9001-2000.
Da zapo4na s pisane na proceduri li? Ako da s koi ot koi razdel i da se pishat paralelno s RIK ot sustiq razdel li (razdel ot ISO 9001-2000)? Nakraq li se pishe NUK (sled kato sa gotovi PUK i RIK)? Dokato se pishe dokumentaciqta li se vnedrqva ili nakraq kogato e gotova cqlata t.e. dali da se sledi za izpulnenie na gotovite proceduri predi da e gotova izcqlo dokumentaciqta?

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #3 -: 23/06/2005, 07:05 »
DMode,
â íà÷àëîòî âèíàãè å ñëîâîòî - òóê èíòåðâþòà ñ âñè÷êè ðúêîâîäèòåëè, çà äà ñå óñòàíîâÿò äåéñòâèòåëíî èçïúëíÿâàíèòå àäìèíèñòðàòèâíè ïðîöåäóðè. Ñëåä òîâà ñå ïðàâè àíàëèç íà ñúîòâåòñòâèåòî èì ñúñ ñòàíäàðòà. Ñëåä òîâà ñå äîãîâàðÿò ñ ðúêîâîäñòâîòî ïðîìåíèòå â ïðîöåäóðèòå, çà äà áúäàò äîâåäåíè â ñúîòâåòñâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ñòàíäàðòà è ÷àê ñëåä òîâà ñå çàïî÷âà ñ äîêóìåíòèðàíåòî íà ïðîöåäóðèòå.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #4 -: 23/06/2005, 07:06 »
Ò.íàð. ÐÈÊ (íàé-÷åñòî òåõíîëîãè÷íè èíñòðóêöèè, èíñòðóêöèè çà ïðîâåðêà) ñëåäâà äà ñå íàïèøàò îò êîìïåòåíòíèòå ñïåöèàëèñòè, êîèòî ïðÿêî îòãîâàðÿò çà êîíêðåòíèòå äåéíîñòè.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #5 -: 23/06/2005, 07:09 »
Îòíîñíî âíåäðÿâàíåòî - âúïðîñ íà ïðåäïî÷èòàíèå è îáñòîÿòåëñòâà - ìîæåòå äà âíåäðÿâàòå äîêóìåíòèðàíèòå ïðîöåäóðè, àêî ðàáîòèòå íà ìÿñòî (àêî ñòå ñëóæèòåë íà ïðåäïðèÿòèåòî). Çà âúíøíèÿ êîíñóëòàíò, à è çà êëèåíòà ìó, ñòàâà ìíîãî ñêúïî (âðåìå è ïàðè), àêî ñå âíåäðÿâà âñÿêà ïðîöåäóðà ïîîòäåëíî.
Èìàé ïðåäâèä îáà÷å, ÷å òîâà öÿëîòî òðÿáâà äà å åäèííà ñèñòåìà ñúñ ñâîÿòà âúòðåøíà ëîãèêà - òîâà óñëîæíÿâà ðàáîòàòà íà ïàð÷å.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

Àíîíèìåí

Ïúðâè ñòúïêè â ÑÓÊ
« #6 -: 24/06/2005, 09:15 »
Blagodarq ti, San Antonio nadqvam se da potugne.