: Ëîãîòî íà ôîðóìà  ( 7262 )

Oran Gutan

 • Newbie
 • *
 • : 9
  • http://www.oran-gutan.com/
Ëîãîòî íà ôîðóìà
« -: 23/04/2004, 14:41 »
Àìè íÿêîëêî ïúòè ùðàêàì âúðõó ëîãîòî íà ôîðóìà ñ èäåÿòà ÷å òðÿáâà äà ìè ñå îòâîðè èíäåêñà íà ñàéòà è ìå îòïðàùà íà ñàéòà íà ðàçðàáîò÷èêà. Ïî äîáðå å äà ñå ñìåíè è äà îòïðàùà êúì èíäåêñà íà òîçè ôîðóì.

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • : 54
  • .
Ëîãîòî íà ôîðóìà
« #1 -: 23/04/2004, 17:44 »
Àç îòä âí  ìó ñå ê íÿ  ì  ïóñòè ìúðçåë ...

Oran Gutan

 • Newbie
 • *
 • : 9
  • http://www.oran-gutan.com/
Ëîãîòî íà ôîðóìà
« #2 -: 12/05/2004, 19:25 »
Àìè àêî ìîæå ñëîæè è íåùî îò ñîðòà íà äîëíîòî ÷å âñå ìè ñå çàðåæäà êåøèðàíîòî ñúäúðæàíèå íà ôîðóì÷åòî.

<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • : 54
  • .
Ëîãîòî íà ôîðóìà
« #3 -: 13/05/2004, 11:25 »
Ñëîæèõ ãè, äàíî èìà íÿêàêúâ åôåêò