Автор Тема: Класификация на отпадъците  (Прочетена 6014 пъти)

Данчо

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 17
  • Профил
Привет!
Имате ли представа какви са измененията в новата Наредба 2 от 23 Юли 2014, заменила Наредба 3 за класификация на отпадъците?

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 686
  • Профил
  • Ел. поща
Re:Класификация на отпадъците
« Отговор #1 -: 01/02/2015, 00:27 »
Долното четиво го намерих някъде из интернет наготово и си го запазих за всеки случай, но не отговарям за достоверност. Ако сериозно се интересувам от такова нещо обикновено си "наплюнчвам" маркера и правя пълна проверка...

Промените в НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
1.   В чл.4 изрично са уредили, че:
При промяна на актуалното състояние по търговския регистър на причинителя на отпадъка НЕ се извършва нова класификация на отпадъка, т.е. работните листа остават валидни независимо от промени на фирмата по търговския регистър.
Когато причинителят на отпадъка е неизвестен, класификацията на отпадъка се извършва от лицето, в чието владение се намира отпадъкът.
Причинителите на домакински отпадъци, както и на подобните на домакински отпадъци, образувани от търговски обекти и административни сгради НЕ извършват класификация на отпадъци.
2.   Промени в процедурата за класификация на отпадъците
2.1.   Реда за класификация на отпадъците е същия, но са махнали Приложение № 2 „Свойства, които определят отпадъците като опасни“ – то се съдържа в ЗУО и в наредбата препращат към него приложение № 3 от ЗУО.
2.2.   Срока за представяне на документи за класифициране на отпадъците е не по-късно от два месеца преди образуването му. (преди беше до 30 септември на текущата година)
2.3.   Въвели са възможност директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице еднократно да изиска в 15 дневен срок:
1. предоставяне на липсващи документи или предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на произхода на образувания отпадък;
2. с мотивирано становище отстраняване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството, както и други нередовности в попълнения работен лист. (преди се връщаше неправилно попълнения работен лист)
В 15-дневен срок причинителят на отпадъци предоставя липсващите документи и/или допълнителната информация и/или работен лист с отстранени нередовности.
В случай на необходимост за установяване на съответствието на отпадъка и характера на производството РИОСВ извършва проверка на място.
2.4.   Въвели са срок 30 дни от получаване на документите за издаване на становище на РЗИ за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 (досега нямаше срок)
2.5.   Процедурата по доказване, че отпадъка не е опасен е разписана по-подробно, но няма съществена разлика – въвели са план за вземане на проби и обосновка от причинителя на отпадъци за отпадане на необходимостта от анализиране на отпадъка по определени компоненти по приложение № 4, както и на невъзможността за притежаване на определени свойства по приложение № 3 от ЗУО от отпадъка. Разписан е следния приоритетен ред за вземането на проби от отпадъци и последващото им изпитване ред:
1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;
2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1;
3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1 и 2;
4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 1 - 3;
5. вътрешноведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории, когато липсват стандарти по т. 1 - 4.
Въведен е нов образец на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 след провеждане на изпитване на отпадъка.
2.6.   Създаден е ред за нова класификация на отпадъците
- При промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка причинителят на отпадъци представя в РИОСВ нови документи за класификация не по-късно от два месеца преди промяна. Процедурата е същата
В 10-дневен срок от извършването на нова класификация на отпадъка директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.
- При промяна на актуалното състояние по търговския причинителят на отпадъка уведомява директора на РИОСВ в 10-дневен срок от настъпилата промяна.
В 10-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.
2.7.   Създаден е ред за уведомление при преустановено образуване на отпадъци-според мене напълно неприложим:
Чл.21. (1) В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласно приложение № 7 до директора на РИОСВ, към което прилага работния лист за класификация на отпадъка.
(2) В 30-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.
(3) Върху работния лист се отбелязва датата на извършване на проверката по ал. 2. Работният лист се подписва от директора на РИОСВ и се връща на лицето по ал. 1. Аналогично отбелязване се извършва и върху екземпляра на работния лист, съхраняван в РИОСВ.
(4) Директорът на РИОСВ уведомява в 10-дневен срок изпълнителния директор на ИАОС за обстоятелствата по ал. 3.
(5) Директорът на РИОСВ с мотивирано становище връща работния лист на лицето по ал. 1, когато образуването на отпадъка не е преустановено и/или са налице източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.
(6) В случай че образуването на отпадъка по ал. 1 бъде възобновено или при проверка на РИОСВ бъде констатирано, че не е преустановено неговото образуване, причинителят на отпадъка е длъжен да извърши отново класификация на отпадъка по реда на чл. 7.
2.8.   Въведено е задължение Министърът на околната среда и водите да уведомява в 10-дневен срок директора на РИОСВ по местонахождение на обекта и изпълнителния директор на ИАОС след издаването на решение за:
- Определянето на дадено вещество или предмет като страничен продукт и
- определен отпадък престава да бъде смятан за такъв (статус край на отпадъка).
След получаване на това уведомление върху екземпляра на работния лист, съхраняван в РИОСВ, се отбелязва датата, от която е преустановено образуването на отпадъка, т.е. датата на издаване на решението на министъра, и се подписва от директора на РИОСВ.
3.   С Преходните и заключителни разпоредби се регламентира, че:
Утвърдените работни листове по Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците запазват своето действие до преустановяване на образуването на отпадъка или до извършване на нова класификация на същия отпадък или до издаване на решение по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО.

За самата класификация трябва да си проверите дали има промяна.

Данчо

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 17
  • Профил
Re:Класификация на отпадъците
« Отговор #2 -: 02/02/2015, 18:08 »
Благодаря, за детайлният отговор.  :)