: Âúâåæäàíå íà åâðîïåéñêèÿ ïîäõîä â ñåðòèôèêàöèÿòà è  ( 35318 )

DMode

 • Newbie
 • *
 • : 45
Òîâà áåøå òåìàòà íà ïúðâèÿ íàöèîíàëåí ñåìèíàð. Îðãàíèçèðàí îò ôåäåðàöèÿòà íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêèòå ñúþçè â Áúëãàðèÿ è ÁÑÄÑ. Àêî íÿêîé àêî å ïðèñúñòâàë è èìà èíôîðìàöèÿ êàêâî òî÷íî å ãîâîðåíî è ïî-òî÷íî çà ðàìêîâèòå ïðîöåäóðè çà àêðåäèòàöèÿ è óïúëíîìîùàâàíå íà äðóæåñòâà çà ñåðòèôèêàöèÿ è êîíòðîë áè ëè ãè ðàçÿñíèë. Áëàãîäàðÿ âè

DMode

 • Newbie
 • *
 • : 45
Teb te interesuva kakvi sa iziskvaniqta za firmite koito izdavat sertifikati t.e. na kakvo trqbva da otgovarqt firmi kato tuv, loids i d.r. Za da budat  da budat akreditirani, taka li.

DMode

 • Newbie
 • *
 • : 45
Zadadoh si go kato vupros s nadejdata nqkoi da mi razqsni iziskvaniqta za podobni firmi

Katya

 • Hero Member
 • *****
 • : 561
  • ICQ Messenger - 36937072
  • .
Äîáðå å äà èìàò àêðåäèòàöèÿ îò íÿêîÿ îò íàöèîíàëíèòå àêðåäèòàöèîííè îðãàíèçàöèè -UKAS,TAG

Àíîíèìåí

TAG tova nemska firma za akreditaciq li e? Tq nezavisim organ li e ili e nqkakva organizaciq svurzana s ISO?

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Äîáðå å äà èìàò àêðåäèòàöèÿ îò íÿêîÿ îò íàöèîíàëíèòå àêðåäèòàöèîííè îðãàíèçàöèè
Êàòÿ, (è âñè÷êè îñòàíàëè) íå å äîáðå, à å ïðîñòî çàäúëæèòåëíî - íå ìîæå äà èìà ïðèçíàò ñåðòèôèêàò, àêî íå å èçäàäåí îò àêðåäèòèðàíà îðãàíèçàöèÿ.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Àíîíèìåí, íå å TAG, à å TGA (Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH). Òîâà å ãåðìàíñêàòà èíñòèòóöèÿ, êîÿòî àêðåäèòèðà ñåðòèôèöèðàùè îðãàíè â íåðåãóëèðàíàòà îáëàñò. Íåðåãóëèðàíà å òàçè îáëàñò, çà êîÿòî íÿìà ðåãóëàòîðíè èçèñêâàíèÿ çà ñåðòèôèöèðàíå.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
TGA å ÷àñò îò DAR - ãåðìàíñêèÿ ñúâåò ïî àêðåäèòèðàíå, êîéòî å íà ïîä÷èíåíèå íà Ôåäåðàëíîòî ìèíèêñòåðñòâî íà èêîíîìèêàòà.
Ëåãèòèìíè ñåðòèôèöèðàùè îðãàíè â îáëàñòòà íà ISO-ñòàíäàðòèòå ñà ñàìî òåçè, êîèòî èìàò àêðåäèòàöèÿ îò TGA.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

bobbyvl

 • Newbie
 • *
 • : 7
 Áúëãàðèÿ èìà åäèí ñåðòèôèêàòîð ñúñ ñîáñòâåíà ÒÃÀ àêðåäèòàöèÿ

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
 Áúëãàðèÿ èìà åäèí ñåðòèôèêàòîð ñúñ ñîáñòâåíà ÒÃÀ àêðåäèòàöèÿ
Íÿìà òàêúâ, bobbyvl. Ñèãóðíî ãîâîðèø çà Ìóäè Èíò. Ïðîâåðè íà ñàéòà íà íåìñêèÿ êëîí íà Ìóäè. Ùå âèäèø, ÷å íà áúëãàðñêèÿ êëîí è íà íåìñêèÿ êëîí íîìåðúò íà àêðåäèòàöèÿòà å åäèí è ñúù. Õà ïîçíàé ñåãà, êîé ñ ÷èÿ àêðåäèòàöèÿ ðàáîòè.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Ä ííè í  Moody International Certification GmbH:
Moody International Certification GmbH (http://www.qzert.de/ )
verfügt in Deutschland über folgende Akkreditierungen:
• TGA ZM 07/93-00 für Qualitätsmanagementsysteme
.....
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Äàííè íà Êëóá 9000
Ïðåç ìåñåö äåêåìâðè 2002 ãîäèíà Ìóäè Èíòåðíåøúíúë ÎÎÄ ñòàíà ïúðâàòà áúëãàðñêà ñåðòèôèöèðàùà îðãàíèçàöèÿ, êîÿòî ïîëó÷è ìåæäóíàðîäíà àêðåäèòàöèÿ TGA-ZM-07-93-00 îò DAR-TGA (Ñëóæáà ïî àêðåäèòàöèÿ íà Ãåðìàíèÿ) ñïðÿìî EN 45012 êàòî îðãàí çà ñåðòèôèêàöèÿ íà Ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
bobbyvl, ìîæåø äà íàïòðàâèø ñïðàâêà è òóê:
http://www.moody-group.com/bulgarian/

Ñòàâà äóìà çà Ìóäè Èíòåðíåøúíúë Ñåðòèôèêåéøúí, à íå çà Ìóäè Èíòåðíåøúíúë ÎÎÄ!
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

avocatto

bobbyvl, ìîæåø äà íàïòðàâèø ñïðàâêà è òóê:
http://www.moody-group.com/bulgarian/

Ñò â  äóì  ç  Ìóäè Èíòåðíåøúíúë Ñåðòèôèêåéøúí,   íå ç  Ìóäè Èíòåðíåøúíúë ÎÎÄ!
ä  ÂßÐÂÀØ ËÈ?

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • : 237
Íà êîãî, avocatto? Íà î÷èòå ñè èëè íà ïèñàíèÿòà íà íåèçâåñòåí ðåêëàìåí àãåíò íà Ìóäè (ðàçõîäè ñå èç òîçè ôîðóì, àêî èñêàø)? Êàòî çà àäâîêàò: ñòàâà äóìà çà äâå ðàçëè÷íè þðèäè÷åñêè ëèöà, åäíîòî îò êîèòî å ÷óæäåñòðàííî, à äðåãîòî ìåñòíî.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz