hristina_haccp Newbie

  • .
  • Ïðîñòðàíñòâî â óåá íà „ÍÀÑÑÐ Êîíñóëòèíã” ÅÎÎÄ – ãð. Ñîôèÿ
  • ICQ Messenger - 222309976
  • MSN Messenger - hstambolova@msn.com
:
5 (0.001 )
:
:
56
:
Ñîôèÿ
:
24/01/2008, 11:50
:
03/06/2023, 04:32
:
19/07/2014, 11:25
:
Êîíñóëòàíò - èíæåíåð-òåõíîëîã, â îáëàñòòà íà õðàíèòåëíî-âêóñîâàòà ïðîìèøëåíîñò, ðåñòîðàíòüîðñòâîòî è õîòåëèåðñòâîòî
hstambolova@gmail.com