Общи статистики - Nikol298

Общо прекарано време във форума:
20 часа и 8 минути.
Общо публикации:
14 публикации
Общо стартирани теми:
3 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 0 публикации (0%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 3 публикации (21%)
  11
 • 1 публикации (7%)
  12
 • 2 публикации (14%)
  13
 • 1 публикации (7%)
  14
 • 1 публикации (7%)
  15
 • 1 публикации (7%)
  16
 • 1 публикации (7%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 2 публикации (14%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 1 публикации (7%)
  21
 • 1 публикации (7%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по активност

Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
6 публицации в раздела от общо 135 (4.44%)
4.44%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
3 публицации в раздела от общо 245 (1.22%)
1.22%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
2 публицации в раздела от общо 283 (0.71%)
0.71%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
2 публицации в раздела от общо 2733 (0.07%)
0.07%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
1 публицации в раздела от общо 1845 (0.05%)
0.05%