Общи статистики - Tashek

Общо прекарано време във форума:
15 часа и 1 минути.
Общо публикации:
102 публикации
Общо стартирани теми:
7 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 8 публикации (8%)
  0
 • 5 публикации (5%)
  1
 • 5 публикации (5%)
  2
 • 5 публикации (5%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 5 публикации (5%)
  9
 • 4 публикации (4%)
  10
 • 3 публикации (3%)
  11
 • 11 публикации (11%)
  12
 • 6 публикации (6%)
  13
 • 5 публикации (5%)
  14
 • 11 публикации (11%)
  15
 • 3 публикации (3%)
  16
 • 4 публикации (4%)
  17
 • 3 публикации (3%)
  18
 • 4 публикации (4%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 5 публикации (5%)
  21
 • 6 публикации (6%)
  22
 • 9 публикации (9%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
87 публицации в раздела от общо 1845 (4.72%)
4.72%
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
3 публицации в раздела от общо 129 (2.33%)
2.33%
Çàêîíîâà ìåòðîëîãèÿ
1 публицации в раздела от общо 92 (1.09%)
1.09%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
1 публицации в раздела от общо 152 (0.66%)
0.66%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
1 публицации в раздела от общо 283 (0.35%)
0.35%
Âñÿêàêâè
1 публицации в раздела от общо 998 (0.10%)
0.10%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
2 публицации в раздела от общо 2733 (0.07%)
0.07%