Общи статистики - vesi

Общо прекарано време във форума:
2 часа и 56 минути.
Общо публикации:
50 публикации
Общо стартирани теми:
4 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 5 публикации (10%)
  9
 • 10 публикации (20%)
  10
 • 11 публикации (22%)
  11
 • 9 публикации (18%)
  12
 • 4 публикации (8%)
  13
 • 9 публикации (18%)
  14
 • 1 публикации (2%)
  15
 • 1 публикации (2%)
  16
 • 0 публикации (0%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 0 публикации (0%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 0 публикации (0%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Èíòåãðèðàíè ñèñòåìè
2 публицации в раздела от общо 115 (1.74%)
1.74%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
4 публицации в раздела от общо 283 (1.41%)
1.41%
Âñÿêàêâè
13 публицации в раздела от общо 998 (1.30%)
1.30%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
16 публицации в раздела от общо 1845 (0.87%)
0.87%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публицации в раздела от общо 245 (0.82%)
0.82%
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
1 публицации в раздела от общо 135 (0.74%)
0.74%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
1 публицации в раздела от общо 152 (0.66%)
0.66%
Ïðåäëîæåíèÿ
2 публицации в раздела от общо 369 (0.54%)
0.54%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
4 публицации в раздела от общо 2733 (0.15%)
0.15%