Общи статистики - keres

Общо прекарано време във форума:
3 дни, 8 часа и 50 минути.
Общо публикации:
171 публикации
Общо стартирани теми:
20 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
2 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 4 публикации (2%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 1 публикации (1%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 2 публикации (1%)
  8
 • 20 публикации (12%)
  9
 • 18 публикации (11%)
  10
 • 22 публикации (13%)
  11
 • 8 публикации (5%)
  12
 • 13 публикации (8%)
  13
 • 7 публикации (4%)
  14
 • 11 публикации (6%)
  15
 • 11 публикации (6%)
  16
 • 4 публикации (2%)
  17
 • 4 публикации (2%)
  18
 • 12 публикации (7%)
  19
 • 8 публикации (5%)
  20
 • 8 публикации (5%)
  21
 • 12 публикации (7%)
  22
 • 6 публикации (4%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Óïðàâëåíèå íà ñèãóðíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà
3 публицации в раздела от общо 22 (13.64%)
13.64%
Çàêîíîâà ìåòðîëîãèÿ
5 публицации в раздела от общо 92 (5.43%)
5.43%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
14 публицации в раздела от общо 283 (4.95%)
4.95%
Ïðåäëîæåíèÿ
12 публицации в раздела от общо 369 (3.25%)
3.25%
Âñÿêàêâè
30 публицации в раздела от общо 998 (3.01%)
3.01%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
79 публицации в раздела от общо 2733 (2.89%)
2.89%
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
2 публицации в раздела от общо 135 (1.48%)
1.48%
Äðóãè
1 публицации в раздела от общо 101 (0.99%)
0.99%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публицации в раздела от общо 245 (0.82%)
0.82%
Àêðåäèòàöèÿ
1 публицации в раздела от общо 335 (0.30%)
0.30%