Общи статистики - Oran Gutan

Общо прекарано време във форума:
0 минути.
Общо публикации:
9 публикации
Общо стартирани теми:
2 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 0 публикации (0%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 2 публикации (22%)
  11
 • 1 публикации (11%)
  12
 • 0 публикации (0%)
  13
 • 3 публикации (33%)
  14
 • 0 публикации (0%)
  15
 • 0 публикации (0%)
  16
 • 0 публикации (0%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 2 публикации (22%)
  19
 • 1 публикации (11%)
  20
 • 0 публикации (0%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Âñÿêàêâè
4 публицации в раздела от общо 998 (0.40%)
0.40%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
3 публицации в раздела от общо 1845 (0.16%)
0.16%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
2 публицации в раздела от общо 2733 (0.07%)
0.07%