Общи статистики - elist_k

Общо прекарано време във форума:
6 часа и 25 минути.
Общо публикации:
48 публикации
Общо стартирани теми:
4 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 1 публикации (2%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 2 публикации (4%)
  8
 • 2 публикации (4%)
  9
 • 4 публикации (8%)
  10
 • 6 публикации (13%)
  11
 • 3 публикации (6%)
  12
 • 2 публикации (4%)
  13
 • 7 публикации (15%)
  14
 • 5 публикации (10%)
  15
 • 7 публикации (15%)
  16
 • 1 публикации (2%)
  17
 • 1 публикации (2%)
  18
 • 0 публикации (0%)
  19
 • 1 публикации (2%)
  20
 • 4 публикации (8%)
  21
 • 2 публикации (4%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
19 публикации от общо 48 (39.58%)
19
Âñÿêàêâè
8 публикации от общо 48 (16.67%)
8
Çàêîíîâà ìåòðîëîãèÿ
5 публикации от общо 48 (10.42%)
5
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
4 публикации от общо 48 (8.33%)
4
Òúðñåíå íà ðàáîòà
3 публикации от общо 48 (6.25%)
3
Íîâèíè
2 публикации от общо 48 (4.17%)
2
Ïðåäëîæåíèÿ
2 публикации от общо 48 (4.17%)
2
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
1 публикации от общо 48 (2.08%)
1
Àêðåäèòàöèÿ
1 публикации от общо 48 (2.08%)
1
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòè è òåõíè÷åñêè íàäçîð
1 публикации от общо 48 (2.08%)
1

Най-популярен раздел по активност

Çàêîíîâà ìåòðîëîãèÿ
5 публицации в раздела от общо 92 (5.43%)
5.43%
Íîâèíè
2 публицации в раздела от общо 45 (4.44%)
4.44%
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
4 публицации в раздела от общо 135 (2.96%)
2.96%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
3 публицации в раздела от общо 152 (1.97%)
1.97%
Âñÿêàêâè
8 публицации в раздела от общо 998 (0.80%)
0.80%
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
1 публицации в раздела от общо 129 (0.78%)
0.78%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
19 публицации в раздела от общо 2733 (0.70%)
0.70%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòè è òåõíè÷åñêè íàäçîð
1 публицации в раздела от общо 157 (0.64%)
0.64%
Ïðåäëîæåíèÿ
2 публицации в раздела от общо 369 (0.54%)
0.54%
Àêðåäèòàöèÿ
1 публицации в раздела от общо 335 (0.30%)
0.30%