Общи статистики - San Antonio

Общо прекарано време във форума:
3 дни, 20 часа и 7 минути.
Общо публикации:
237 публикации
Общо стартирани теми:
5 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 23 публикации (9%)
  0
 • 17 публикации (7%)
  1
 • 14 публикации (6%)
  2
 • 1 публикации (0%)
  3
 • 1 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 4 публикации (2%)
  7
 • 1 публикации (0%)
  8
 • 11 публикации (5%)
  9
 • 7 публикации (3%)
  10
 • 17 публикации (7%)
  11
 • 25 публикации (10%)
  12
 • 12 публикации (5%)
  13
 • 12 публикации (5%)
  14
 • 13 публикации (5%)
  15
 • 12 публикации (5%)
  16
 • 11 публикации (5%)
  17
 • 17 публикации (7%)
  18
 • 13 публикации (5%)
  19
 • 6 публикации (2%)
  20
 • 7 публикации (3%)
  21
 • 11 публикации (5%)
  22
 • 9 публикации (4%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
89 публикации от общо 237 (37.55%)
89
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
75 публикации от общо 237 (31.65%)
75
Âñÿêàêâè
22 публикации от общо 237 (9.28%)
22
Ïðåäëîæåíèÿ
18 публикации от общо 237 (7.59%)
18
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
15 публикации от общо 237 (6.33%)
15
Àêðåäèòàöèÿ
11 публикации от общо 237 (4.64%)
11
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
3 публикации от общо 237 (1.27%)
3
Äðóãè
2 публикации от общо 237 (0.84%)
2
Òúðñåíå íà ðàáîòà
2 публикации от общо 237 (0.84%)
2
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публикации от общо 237 (0.84%)
2

Най-популярен раздел по активност

Ïðàâèëà
1 публицации в раздела от общо 6 (16.67%)
16.67%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
15 публицации в раздела от общо 283 (5.30%)
5.30%
Ïðåäëîæåíèÿ
18 публицации в раздела от общо 369 (4.88%)
4.88%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
75 публицации в раздела от общо 1845 (4.07%)
4.07%
Àêðåäèòàöèÿ
11 публицации в раздела от общо 335 (3.28%)
3.28%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
89 публицации в раздела от общо 2733 (3.26%)
3.26%
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
3 публицации в раздела от общо 129 (2.33%)
2.33%
Âñÿêàêâè
22 публицации в раздела от общо 998 (2.20%)
2.20%
Äðóãè
2 публицации в раздела от общо 101 (1.98%)
1.98%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
2 публицации в раздела от общо 152 (1.32%)
1.32%