Общи статистики - Seksenov

Общо прекарано време във форума:
17 часа и 4 минути.
Общо публикации:
23 публикации
Общо стартирани теми:
6 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
1 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 1 публикации (4%)
  8
 • 0 публикации (0%)
  9
 • 3 публикации (13%)
  10
 • 1 публикации (4%)
  11
 • 0 публикации (0%)
  12
 • 2 публикации (9%)
  13
 • 6 публикации (26%)
  14
 • 3 публикации (13%)
  15
 • 4 публикации (17%)
  16
 • 1 публикации (4%)
  17
 • 1 публикации (4%)
  18
 • 1 публикации (4%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 0 публикации (0%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Ñåðòèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòè è òåõíè÷åñêè íàäçîð
5 публикации от общо 23 (21.74%)
5
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
4 публикации от общо 23 (17.39%)
4
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
3 публикации от общо 23 (13.04%)
3
Âñÿêàêâè
2 публикации от общо 23 (8.70%)
2
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
2 публикации от общо 23 (8.70%)
2
Ïðåäëîæåíèÿ
1 публикации от общо 23 (4.35%)
1
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
1 публикации от общо 23 (4.35%)
1
Äðóãè
1 публикации от общо 23 (4.35%)
1
Àêðåäèòàöèÿ
1 публикации от общо 23 (4.35%)
1
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
1 публикации от общо 23 (4.35%)
1

Най-популярен раздел по активност

Ñåðòèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòè è òåõíè÷åñêè íàäçîð
5 публицации в раздела от общо 157 (3.18%)
3.18%
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
2 публицации в раздела от общо 129 (1.55%)
1.55%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
3 публицации в раздела от общо 245 (1.22%)
1.22%
Çàêîíîâà ìåòðîëîãèÿ
1 публицации в раздела от общо 92 (1.09%)
1.09%
Äðóãè
1 публицации в раздела от общо 101 (0.99%)
0.99%
Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
1 публицации в раздела от общо 135 (0.74%)
0.74%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
1 публицации в раздела от общо 152 (0.66%)
0.66%
Àêðåäèòàöèÿ
1 публицации в раздела от общо 335 (0.30%)
0.30%
Ïðåäëîæåíèÿ
1 публицации в раздела от общо 369 (0.27%)
0.27%
Âñÿêàêâè
2 публицации в раздела от общо 998 (0.20%)
0.20%