Общи статистики - Sartorius

Общо прекарано време във форума:
16 часа и 26 минути.
Общо публикации:
48 публикации
Общо стартирани теми:
4 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 5 публикации (10%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 5 публикации (10%)
  8
 • 4 публикации (8%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 3 публикации (6%)
  11
 • 2 публикации (4%)
  12
 • 0 публикации (0%)
  13
 • 3 публикации (6%)
  14
 • 0 публикации (0%)
  15
 • 8 публикации (17%)
  16
 • 6 публикации (13%)
  17
 • 1 публикации (2%)
  18
 • 3 публикации (6%)
  19
 • 1 публикации (2%)
  20
 • 5 публикации (10%)
  21
 • 2 публикации (4%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Íîâèíè
2 публицации в раздела от общо 45 (4.44%)
4.44%
Âñÿêàêâè
10 публицации в раздела от общо 998 (1.00%)
1.00%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публицации в раздела от общо 245 (0.82%)
0.82%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
19 публицации в раздела от общо 2733 (0.70%)
0.70%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ïðîäóêòè è òåõíè÷åñêè íàäçîð
1 публицации в раздела от общо 157 (0.64%)
0.64%
Ïðåäëîæåíèÿ
2 публицации в раздела от общо 369 (0.54%)
0.54%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
7 публицации в раздела от общо 1845 (0.38%)
0.38%
Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
1 публицации в раздела от общо 283 (0.35%)
0.35%