Общи статистики - ralitsa_bv

Общо прекарано време във форума:
2 часа и 46 минути.
Общо публикации:
17 публикации
Общо стартирани теми:
5 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 2 публикации (12%)
  8
 • 3 публикации (18%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 2 публикации (12%)
  11
 • 1 публикации (6%)
  12
 • 2 публикации (12%)
  13
 • 1 публикации (6%)
  14
 • 0 публикации (0%)
  15
 • 1 публикации (6%)
  16
 • 0 публикации (0%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 0 публикации (0%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 5 публикации (29%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Äîáðè ïðàêòèêè ïðè ëåêàðñòâåíèòå ñðåäñòâà
10 публицации в раздела от общо 19 (52.63%)
52.63%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
2 публицации в раздела от общо 152 (1.32%)
1.32%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
5 публицации в раздела от общо 2733 (0.18%)
0.18%