Общи статистики - Salvador

Общо прекарано време във форума:
4 часа и 20 минути.
Общо публикации:
24 публикации
Общо стартирани теми:
5 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
1 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 2 публикации (8%)
  8
 • 1 публикации (4%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 5 публикации (21%)
  11
 • 2 публикации (8%)
  12
 • 1 публикации (4%)
  13
 • 1 публикации (4%)
  14
 • 4 публикации (17%)
  15
 • 3 публикации (13%)
  16
 • 1 публикации (4%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 0 публикации (0%)
  19
 • 0 публикации (0%)
  20
 • 2 публикации (8%)
  21
 • 2 публикации (8%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Ïðèëîæíà ìåòðîëîãèÿ
8 публицации в раздела от общо 135 (5.93%)
5.93%
Òúðñåíå íà ðàáîòà
5 публицации в раздела от общо 152 (3.29%)
3.29%
Ïðåäëàãàíå íà ðàáîòà
1 публицации в раздела от общо 129 (0.78%)
0.78%
Âñÿêàêâè
4 публицации в раздела от общо 998 (0.40%)
0.40%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
5 публицации в раздела от общо 2733 (0.18%)
0.18%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
1 публицации в раздела от общо 1845 (0.05%)
0.05%