Общи статистики - neznaen

Общо прекарано време във форума:
1 часа и 41 минути.
Общо публикации:
5 публикации
Общо стартирани теми:
0 теми
Брой публикувани анкети:
0 анкети
Брой гласувания:
0 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 0 публикации (0%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 0 публикации (0%)
  9
 • 0 публикации (0%)
  10
 • 0 публикации (0%)
  11
 • 0 публикации (0%)
  12
 • 0 публикации (0%)
  13
 • 0 публикации (0%)
  14
 • 0 публикации (0%)
  15
 • 0 публикации (0%)
  16
 • 0 публикации (0%)
  17
 • 0 публикации (0%)
  18
 • 4 публикации (80%)
  19
 • 1 публикации (20%)
  20
 • 0 публикации (0%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 0 публикации (0%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Най-популярен раздел по активност

Ñåðòèôèêàöèÿ íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
3 публицации в раздела от общо 283 (1.06%)
1.06%
Èíòåãðèðàíè ñèñòåìè
1 публицации в раздела от общо 115 (0.87%)
0.87%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
1 публицации в раздела от общо 2733 (0.04%)
0.04%