Общи статистики - admin

Общо прекарано време във форума:
8 дни, 10 часа и 24 минути.
Общо публикации:
54 публикации
Общо стартирани теми:
24 теми
Брой публикувани анкети:
1 анкети
Брой гласувания:
2 гласа

Активност на публикуване по часове

 • 1 публикации (2%)
  0
 • 0 публикации (0%)
  1
 • 0 публикации (0%)
  2
 • 0 публикации (0%)
  3
 • 0 публикации (0%)
  4
 • 0 публикации (0%)
  5
 • 0 публикации (0%)
  6
 • 0 публикации (0%)
  7
 • 0 публикации (0%)
  8
 • 0 публикации (0%)
  9
 • 6 публикации (11%)
  10
 • 6 публикации (11%)
  11
 • 3 публикации (5%)
  12
 • 6 публикации (11%)
  13
 • 6 публикации (11%)
  14
 • 3 публикации (5%)
  15
 • 3 публикации (5%)
  16
 • 7 публикации (12%)
  17
 • 4 публикации (7%)
  18
 • 4 публикации (7%)
  19
 • 1 публикации (2%)
  20
 • 2 публикации (4%)
  21
 • 0 публикации (0%)
  22
 • 5 публикации (9%)
  23

Най-популярен раздел по брой публикации

Ïðåäëîæåíèÿ
15 публикации от общо 54 (27.78%)
15
Âñÿêàêâè
12 публикации от общо 54 (22.22%)
12
Íîâèíè
6 публикации от общо 54 (11.11%)
6
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
2 публикации от общо 54 (3.70%)
2
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
2 публикации от общо 54 (3.70%)
2
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публикации от общо 54 (3.70%)
2
Óïðàâëåíèå íà ñèãóðíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà
2 публикации от общо 54 (3.70%)
2
ГЊГЁГ±ГЁГї
1 публикации от общо 54 (1.85%)
1
Ïðàâèëà
1 публикации от общо 54 (1.85%)
1
Äðóãè
1 публикации от общо 54 (1.85%)
1

Най-популярен раздел по активност

ГЊГЁГ±ГЁГї
1 публицации в раздела от общо 1 (100.00%)
100.00%
Ïðàâèëà
1 публицации в раздела от общо 6 (16.67%)
16.67%
Íîâèíè
6 публицации в раздела от общо 45 (13.33%)
13.33%
Óïðàâëåíèå íà ñèãóðíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà
2 публицации в раздела от общо 22 (9.09%)
9.09%
Ïðåäëîæåíèÿ
15 публицации в раздела от общо 369 (4.07%)
4.07%
Âñÿêàêâè
12 публицации в раздела от общо 998 (1.20%)
1.20%
Äðóãè
1 публицации в раздела от общо 101 (0.99%)
0.99%
ГЋГЎГіГ·ГҐГ­ГЁГҐ
2 публицации в раздела от общо 245 (0.82%)
0.82%
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòòà íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè
2 публицации в раздела от общо 1845 (0.11%)
0.11%
Óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî
2 публицации в раздела от общо 2733 (0.07%)
0.07%