.


- vni

: [1]
1
Çäðàâåéòå,
Èíòåðåñóâà ìå äîêóìåíòèòå çà OHSAS äàëè ñà ñúùèòå êàêòî çà ISO 9001  ò.å. òðÿáâà ëè äà èìà ïîëèòèêà, íàðú÷íèê, ïðîöåäóðè, èíñòðóêöèè è äð. ôîðìóëÿðè? Îòãîâîðíîñòè è îðãàíèçàöèîííà ñòðóêòóðà?
Ïîëó÷èõ äîêóìåíòèòå íàïðàâåíè îò êîíñóëòàíò, íî íÿêîè îò òåçè äîêóìåíòè êîèòî èçáðîèõ ëèïñâàò.
Àêî èìà âå÷å íàïðàâåíè çà ISO 9001 ìîæå ëè äà èçïîëçâàìå ñúùèòå?
Áëàãîäàðÿ ïðåäâàðèòåëíî.

2
Zdraveite,
Molia da mi kajete zadaljitelna li e sertifikaciata za hranitelnite proiducti?
Znam che ISO ne e zadaljitelno, no HACCP?
A trriabva li da imat markirovka CE sled kato sa hranitelni producti?
Blagodaria predvaritelno na vsichki.

: [1]