Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - evelin

Страници: [1] 2 3 4
1
BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, рев.3, в сила от 01.03.2016г.

http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib

2
Здравейте, колеги! Искам да поставя един важен въпрос по отношение на контрол на параметрите по ел. безопасност и моля за Вашето мнение.
Една от мерките за защита срещу поражения от електрически ток в Наредба № 16–116/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/07.03.2008г.), цитирана в Чл. 267. (1) е проверка ефективността на зануляването.
В нито един от сега действащите нормативни документи няма конкретика по отношение на нормирането на стойностите на импеданса на контур „фаза-защитен проводник” при извършване на контрол!
Стария "Правилник за устройство на електрическите уредби" (ПУЕУ) е отменен и заменен от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 от 13.10.2004г. и    ДВ, бр. 91 от 14.10.2004г.), в изпълнение на
Чл. 206. (1) Не се допуска при схема TN времето за автоматично изключване на захранването да превишава стойностите, посочени в табл. 23. Тези времена се считат за достатъчни за осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток, включително при групови вериги, захранващи подвижни и преносими електропотребители и ръчни електроинструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
                                                                                                            Таблица 23
Номинално фазно напрежение на мрежата, V            Максимално време за изключване, s
220 (230)                                                            0,4
380 (400)                                                            0,2
над 380 (400)                                                    0,1


(2) За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, времето за изключване не превишава 5 s.
(3) Допускат се времена за изключване, превишаващи посочените в табл. 23, но не повече от 5 s, във вериги, захранващи само стационарни електропотребители от електроразпределителни табла, при изпълнение на специални условия.
(4) Допуска се използване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

от която и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА към ИА БСА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за максималнотокови защити до 63 А вкл., при използване на следните коефициенти на задействане (к):
• за стопяеми предпазители от 10 А до 25 А от всички времетокови характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители от 35 А, 40 А, 50 А и 63 А от всички времетокови характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, защитавани от стопяеми предпазители, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за предпазители от 25 А до 160 А вкл., от всички времетокови характеристики с к=5;
3. За всички видове вериги, защитавани от автоматични триполюсни и еднополюсни прекъсвачи, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за прекъсвачи от 6 до 63 А като (к) се приема в зависимост от тяхната времетокова характеристика както следва:
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3

И тук възниква въпросът, как се определя ефективността на зануляването на заявени за контрол от клиента ел. съоръженията с максималнотокови защити, извън цитираните в решенията на ТКА, които се срещат много често в практиката? Добре, не се оценяват в заключението на Сертификата за контрол, а проверява ли се импеданса им, с цел констатиране на наличие на зануляване или изобщо не се мерят и не фигурират никъде (както е посочено в отпадналия вече правилник Д-01-008, където в т. П.10.4 (12) е дадено, че не се измерват)?
От инспекцията по труда заявяват, че е по-добре да не фигурират в протоколите, отколкото да са с по-големи стойности от изчислените (макар и само информативно) гранични , което (още повече от институция, "инспектираща" безопасността) според мен не е редно...


3
Виждам, че нямате особен интерес към темата, но се надявам да го събудя и да "чуя" мнението и съветите Ви!

Една от мерките за защита срещу поражения от електрически ток в Наредба № 16–116/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/07.03.2008г.), цитирана в Чл. 267. (1) е проверка ефективността на зануляването.
В нито един от сега действащите нормативни документи няма конкретика по отношение на нормирането на стойностите на импеданса на контур „фаза-защитен проводник” при извършване на контрол!
Стария "Правилник за устройство на електрическите уредби" (ПУЕУ) е отменен и заменен от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 от 13.10.2004г. и    ДВ, бр. 91 от 14.10.2004г.), в изпълнение на чл. 206:
Чл. 206. (1) Не се допуска при схема TN времето за автоматично изключване на захранването да превишава стойностите, посочени в табл. 23. Тези времена се считат за достатъчни за осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток, включително при групови вериги, захранващи подвижни и преносими електропотребители и ръчни електроинструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
                                                                                                            Таблица 23
Номинално фазно напрежение на мрежата, V            Максимално време за изключване, s
220 (230)                                                            0,4
380 (400)                                                            0,2
над 380 (400)                                                     0,1


(2) За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, времето за изключване не превишава 5 s.
(3) Допускат се времена за изключване, превишаващи посочените в табл. 23, но не повече от 5 s, във вериги, захранващи само стационарни електропотребители от електроразпределителни табла, при изпълнение на специални условия.
(4) Допуска се използване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

от която и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА към ИА БСА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за максималнотокови защити до 63 А вкл., при използване на следните коефициенти на задействане (к):
• за стопяеми предпазители от 10 А до 25 А от всички времетокови характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители от 35 А, 40 А, 50 А и 63 А от всички времетокови характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, защитавани от стопяеми предпазители, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за предпазители от 25 А до 160 А вкл., от всички времетокови характеристики с к=5;
3. За всички видове вериги, защитавани от автоматични триполюсни и еднополюсни прекъсвачи, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за прекъсвачи от 6 до 63 А като (к) се приема в зависимост от тяхната времетокова характеристика както следва:
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3

И тук възниква въпросът, как се определя ефективността на зануляването на заявени за контрол от клиента ел. съоръженията с максималнотокови защити, извън цитираните в решенията на ТКА, които се срещат много често в практиката? Добре, не се оценяват в заключението на Сертификата за контрол, а измерва ли се импеданса им, с цел констатиране на наличие на зануляване или изобщо не фигурират никъде и не се проверяват (както е посочено в отпадналия Д-01-008, където в т. П.10.4 (12) е дадено, че не се измерват)?
От инспекцията по труда заявяват, че е по-добре да не фигурират в протоколите, отколкото да са с по-големи стойности от изчислените гранични (само информативно), което (още повече от институция, "инспектираща" безопасността) според мен не е редно...


4
Здравейте, колеги! Честита Нова 2016г.! Да е здрава, мирна и успешна за всички!

5
Предполагам една от причините е, че няма официален превод на български. Другото, което си мисля, е добавеното в превода на заглавието "Клас на точност 2":
Акустика. Определяне на шума на работното място. Клас на точност 2 (ISO 9612:2009)

6
Искам да помоля за мнение и споделяне на опит колегите, които се занимават с изпитване на ел. защитни средства (диелектрични боти и ръкавици), случвало ли Ви се е при изпитание по Наредба №22 да се деформира ръкавица (диелектрични ръкавици - полски SECURA, клас 3), едната ръкавица от чифта даде пробив, а другата се деформира към пръстите (като стичане, удебеляване), това се е случвало но при много стари, при продължителна експлоатация, над 10 г., но не и при нови ръкавици. Дали проблема е в качеството или...нямам основание да се съмнявам в оборудването, тъй като с него се извършват периодичните изпитания на вс. защитни средства и е калибрирано, не знам какво да мисля, моля за мнението Ви!

7
Има курс, който се организира от Метролог Консулт на 16-17.04. Цената е 300лв. с ДДС и ще разглежда оценяването на неопределеността при измерване на шума съгласно 9612:2009. Аз ще ходя и мога да споделя удовлетвореността си :).
Какви са впечатленията Ви, полезни ли са тези обучения?

8
Тази одисея върви от края на ноември 2014, до сега са вече 3 месеца, за този период какво правим, още повече - и двата цитирани стандарта нямат превод на български в БИС, ако чакаме такъв, както е редно (иначе сме загубени в превода като еднозначност на тълкуване), отиде че...

9
Означава, че ако метода е по цитираните стандарти, не можеш да се позоваваш на акредитацията на ИА БСА. В протоколите и сертификатите не трябва да фигурира "Сертификат за акредитация, рег. № ... / .......г., валиден до ........, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012".
А ако като метод посоча процедура за контрол на шум, разработена от ОК, тогава?

11
Във връзка с контрол на шум на работна среда:
БДС ISO 1999:2014 заменя и отменя БДС ISO 1999:2004 "Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум" на 2014-11-17
http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=47820
http://www.nab-bas.bg/upload/bsa/documents/tka/TKA_OK_INF_11_2014.pdf

12
Бихте ли ми пратили превода на  ILAC P15 от ИА БСА, ако не Ви е проблем. Благодаря предварително!

13
Цитат
Получих по е-мейла превода на ILAC P15  - от ИА БСА  - безплатно......какво означава това Ъ?Кой тук се опитва да трупа на гърба на органите за оценка на съответствието???

Говорили ли сте с някой там или е инициатива от страна на БСА? Чак не ми се вярва!

15
Имам формуляри:
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА (на основание т. 6.1.1 от БДС EN ISO/IEC 17020:2012) и
ПРОТОКОЛ ОТ АТЕСТАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ОК - в табличен вид.

Плановия ми надзор, съвместяващ и прехода беше през април, имах 1 незначително несъответствие, изчистих го, получих доклад и анекс към него от водещ оценител, който не бил окончателен преди преглед и резолюция от отговорния служител, междувременно ми пратиха фактура (която платихме) за преиздаване на сертификат, но такъв все още няма...
"Да можеш да чакаш, да знаеш да чакаш..."

Страници: [1] 2 3 4